Türkiye'de Enerji Kaynakları

3070
Taşkömürü ve çıkarıldığı yerler Linyit ve çıkarıldığı yerler Petrol ve çıkarıldığı yerler…

1924 Anayasası

4487
Hükümet Sistemi: Karma Hükümet Sistemi (Yasama ve yürütme organları yasamada toplanır).…

Türkiye'deki İklim Tipleri

2525
Karadeniz iklimi ve özellikleri Akdeniz iklimi ve özellikleri Karasal iklim ve özellikleri

2014 Güncel Bilgiler Testi

5064
2014 güncel bilgiler testini (50 Soru) aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...
Aslen Kazanma Başkasına ait olmayan bir şey üzerinde bir kişinin hak elde etmesidir. Balık tutmak, yabanî bir ağaçtan meyve toplamak gibi... Devren Kazanma Başkasına ait olan bir mala sahip olmaktır. Ev satın alma, miras ile mülk sahibi olma, araba sahibi olma... NOT: Hakların kazanılmasında, geçerli ana ilke sübjektif iyi niyet, hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde ise geçerli ana ilke dürüstlüktür (objektif iyi niyet).
Haklar, doğdukları hukuk kuralına göre "kamu hakları" ve "özel haklar" şeklinde ikiye ayrılır. A) KAMU HAKLARI Vatandaşların devlete karşı sahip bulundukları haklardır (seçme seçilme, vatandaşlık, memur olma vb.) Bu haklardan yabancılar yararlanamaz. Kamu hukukundan doğan bu haklar kendi aralarında "kişisel haklar", "sosyal ve ekonomik haklar" ve "siyasi haklar" olmak üzere üçe ayrılır. B) ÖZEL HAKLAR Özel haklar ise, özel hukuktan doğan haklar olup niteliklerine, konularına ve amaçlarına göre çeşitli türlere ayrılırlar. Bunlar içinde en önemli ayrım "mutlak haklar" ve "nisbi haklar" ayrımıdır. Mutlak haklar, herkese karşı ileri sürülebildikleri halde, nisbi haklar ancak belli bir kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilirler.…
Sayfa 9 / 95
YUKARI