KPSS Coğrafya Deneme 1

3190
KPSS Coğrafya Deneme - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz... (TAVSİYEDİR)

Sened-i İttifak

79813
Osmanlıİmparatorluğumun ilk anayasal gelişimi 1808 tarihli Sened-i ittifak'tır. Sened-i…

Bölgelerin Nüfus Bakımından…

39105
İç Anadolu Bölgesi Nüfus büyüklüğü bakımından 2. sıradadır. Bölge içinde en kalabalık…

İdari Yapılanma

60233
A- MERKEZDEN İDARE 1) Başkent Teşkilatı Cumhurbaşkanı* Devlet Denetleme Kurulu *…


II. Mahmut'un 1839'da ölümü üzerine yerine Sultan Abdülmecit geçti. Bu dönemde II. Mahmut döneminde başlanan Islahatlara devam edildi. Bu dönemin en önemli gelişmesi Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan ve 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda ilan edilen "Tanzimat Fermanı"dır. Tanzimat Fermanı Gülhane Parkı'nda okunduğu için "Gülhane Hatt-ı Hümayunu" adını almıştır.

Tanzimat Fermanı'nın ilan Sebepleri

 • İmparatorluğu dağılmaktan kurtarmak ve devamını sağlamak
 • Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasına engel olmak.
 • Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturmak
 • Mısır ve boğazlar konusunda Avrupalı devletlerin desteğini kazanmak.

Tanzimat Fermanının İlkeleri

 • Tüm tebaanın ırz, namus, can ve mal güvenliği sağlanacaktır.
 • Vergi sistemi yeniden düzenlenecek, herkesten gelirine oranla eşit vergi alınacaktır.
 • Askere alma ve bırakılma sağlam esaslara bağlanacaktır.
 • Mahkemelerde duruşmalar halka açık olacak, herkes yasa önünde eşit sayılacak, kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.
 • Herkese mülkiyet ve miras hakkı tanınacaktır.
 • Rüşvet ve iltimas kalkacaktır.

Tanzimat Fermanının Önemi

 • Tanzimat Fermanıyla padişah ilk kez kendi üzerinde bir yasa gücünün varlığını kabul etmiştir.
 • Tanzimat Fermanı, Osmanlı tarihinde anayasacılığa ve demokrasiye geçişin ilk aşamasıdır.
 • Gayri Müslimlerde askere alınmaya başlandı.
 • Özel mülkiyet güvencesi ve kanun üstünlüğü esası getirildi.

Not: Tanzimat Fermanı hukuk devleti olma yolunda atılan gerçek anlamda ilk adımdır.

Tanzimat Fermanı Doğrultusunda Yapılan Yenilikler

 • Tanzimat Fermanıyla öncelikle yönetim ve hukuk, ayrıca adliye, maliye, askerlik ve eğitimde yenilikler yapılmıştır.
 • Yasaları hazırlama görevi Meclis-i Ahkâmı Adliye'ye verildi.
 • Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) ve Şura-yı Devlet (Danıştay) kuruldu.
 • Avrupa hukukundan da yararlanılarak ceza yasası, memurlar ve ticaret yasaları çıkarıldı.
 • Askerlik, herkes için zorunlu hâle getirildi.
 • İltizam usulü kaldırılarak vergiler tahsildar denilen devlet memurlarınca toplanmaya başlandı.
 • Memleket yönetim bakımından il (vilayet), sancak, kaza (ilçe), nahiye (bucak) köy birimlerine ayrıldı. Eyalet kaldırıldı.
 • İllerde valiye yardımcı olmak üzere, üyelerinin bir bölümü halk tarafından seçilen "il meclisi" kuruldu.
 • Arazi kanunu çıkarıldı (1858), toprak mülkiyeti yaygınlaştırıldı.
 • İlk banka 1847'de Bank-ı Dersaadet adıyla kuruldu.
 • Osmanlı Bankası kuruldu (1856).
 • İlk kâğıt para bastırıldı (1840) (Kaime).
 • Mecidiye adı verilen madeni para bastırıldı.
 • Avrupa'dan ilk borç para alındı (1854).

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI