Osmanlı Devleti Kültür ve…

4880
İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde bastırıldı. Osmanlıların aldığı ilk beylik "Karesi…

2014 Kültür Edebiyat…

15759
2011 yılı UNESCO tarafından Evliya Çelebi Yılı ilan edilmiştir. 2012 yılı UNESCO…

1982 Anayasası

5560
Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem, Kabine Sis­temi 12 Eylül 1980 Darbesi sonucunda…

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi…

20877
Almanya'da 1930'lu yıllarda Hitler tarafından kurulan ve Alman ırkının üstünlüğünü…


II. Mahmut'un 1839'da ölümü üzerine yerine Sultan Abdülmecit geçti. Bu dönemde II. Mahmut döneminde başlanan Islahatlara devam edildi. Bu dönemin en önemli gelişmesi Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan ve 3 Kasım 1839'da Gülhane Parkı'nda ilan edilen "Tanzimat Fermanı"dır. Tanzimat Fermanı Gülhane Parkı'nda okunduğu için "Gülhane Hatt-ı Hümayunu" adını almıştır.

Tanzimat Fermanı'nın ilan Sebepleri

 • İmparatorluğu dağılmaktan kurtarmak ve devamını sağlamak
 • Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasına engel olmak.
 • Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturmak
 • Mısır ve boğazlar konusunda Avrupalı devletlerin desteğini kazanmak.

Tanzimat Fermanının İlkeleri

 • Tüm tebaanın ırz, namus, can ve mal güvenliği sağlanacaktır.
 • Vergi sistemi yeniden düzenlenecek, herkesten gelirine oranla eşit vergi alınacaktır.
 • Askere alma ve bırakılma sağlam esaslara bağlanacaktır.
 • Mahkemelerde duruşmalar halka açık olacak, herkes yasa önünde eşit sayılacak, kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.
 • Herkese mülkiyet ve miras hakkı tanınacaktır.
 • Rüşvet ve iltimas kalkacaktır.

Tanzimat Fermanının Önemi

 • Tanzimat Fermanıyla padişah ilk kez kendi üzerinde bir yasa gücünün varlığını kabul etmiştir.
 • Tanzimat Fermanı, Osmanlı tarihinde anayasacılığa ve demokrasiye geçişin ilk aşamasıdır.
 • Gayri Müslimlerde askere alınmaya başlandı.
 • Özel mülkiyet güvencesi ve kanun üstünlüğü esası getirildi.

Not: Tanzimat Fermanı hukuk devleti olma yolunda atılan gerçek anlamda ilk adımdır.

Tanzimat Fermanı Doğrultusunda Yapılan Yenilikler

 • Tanzimat Fermanıyla öncelikle yönetim ve hukuk, ayrıca adliye, maliye, askerlik ve eğitimde yenilikler yapılmıştır.
 • Yasaları hazırlama görevi Meclis-i Ahkâmı Adliye'ye verildi.
 • Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) ve Şura-yı Devlet (Danıştay) kuruldu.
 • Avrupa hukukundan da yararlanılarak ceza yasası, memurlar ve ticaret yasaları çıkarıldı.
 • Askerlik, herkes için zorunlu hâle getirildi.
 • İltizam usulü kaldırılarak vergiler tahsildar denilen devlet memurlarınca toplanmaya başlandı.
 • Memleket yönetim bakımından il (vilayet), sancak, kaza (ilçe), nahiye (bucak) köy birimlerine ayrıldı. Eyalet kaldırıldı.
 • İllerde valiye yardımcı olmak üzere, üyelerinin bir bölümü halk tarafından seçilen "il meclisi" kuruldu.
 • Arazi kanunu çıkarıldı (1858), toprak mülkiyeti yaygınlaştırıldı.
 • İlk banka 1847'de Bank-ı Dersaadet adıyla kuruldu.
 • Osmanlı Bankası kuruldu (1856).
 • İlk kâğıt para bastırıldı (1840) (Kaime).
 • Mecidiye adı verilen madeni para bastırıldı.
 • Avrupa'dan ilk borç para alındı (1854).

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI