Seçimler

8784
18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.…

12 Eylül 2010 Halk…

2294
Pozitif ayrımcılığın kapsamı genişletilmiştir. Anayasa'nın 10. Maddesine "Çocuklar,…

Osmanlı Devleti Duraklama…

59468
DURAKLAMANIN NEDENLERİ Duraklamanın İç Nedenleri Yönetimin bozulması Kafes Usulü Merkezi…

Yönetmelik ve Özellikleri

11328
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ta­rafından çıkarılır. Yönetmelikle suç…


İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Özet

 • Orta Asya göçleri ile Türkler dünyanın çeşitli yerlerine yayılmışlardır. Bu yüzden Türk tarihini bir bütün olarak incelemek zordur.
 • Bilinen ilk büyük Türk devleti Asya Hun Devleti'dir.
 • Türkler tabiat koşullarına bağlı olarak göçebe bir hayat tarzı benimsemişlerdir. Çadırda yaşamışlar, yaylak ve kışlak hayatı sürdürmüşlerdir. Temel geçim kaynaklarını da hayvancılık oluşturmaktadır.
 • Çin'e karşı ilk üstünlük sağlayan Asya Hunları'dır.
 • Türk-Çin ilişkilerinin çoğu kez savaş biçiminde olmasının en önemli nedeni İpek Yolu'na hâkim olma düşüncesidir.
 • Türklerde ilk devlet ve ordu teşkilatlanması Asya Hun Devleti'nde görülür. (Metehan Dönemi'nde onluk sistem)
 • Hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuran Türk topluluğu Hunlar ve Avarlar'dır.
 • Hunların Avrupa'ya yönelmeleri Avrupa toplum yapısında önemli değişikliklere yol açan Kavimler Göçü'ne neden olmuştur.
 • Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürkler'dir.
 • Yerleşik hayata ilk geçen Türk devleti Uygurlar'dır.
 • Türk boyları içerisinde en aktif ve belirleyici boy Oğuzlar'dır.
 • İlk Türk topluluğu İskitler'dir.
 • Müslümanlığı benimseyen ilk Türk topluluğu Karluklar'dır.
 • Museviliği benimseyen ilk Türk topluluğu Hazarlar'dır.
 • İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğu Avarlar'dır.
 • Türklerde ülke hanedanın ortak malıdır. Bu durum Türk devletlerinin siyasi yaşam sürelerinin kısa olmasına çok sayıda devletin kurulmasına, iç isyanların çıkmasına yol açmıştır.
 • Devlet yönetiminde, hükümdara hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanmışlar, bu inanışı "kut" sözü ile ifade etmişlerdir (Kut, kan yolu ile babadan oğula geçmiştir.).
 • Kurultay Meclisinin varlığı askeri-demokratik idare tarzının benimsendiğine bir kanıttır.
 • Kurultay'da alınan kararların kağanın onayına bağlı olması kurultayın danışma organı olduğuna bir kanıttır.
 • Ulusçu devlet anlayışının varlığı, o ulusun milli benliğini koruması, kendi diline ve yazısına sahip olmasıyla ilgilidir.
 • Türklerde geniş topraklara sahip aristokrasinin görülmeyişinin nedeni ekonominin tarımdan çok hayvancılığa bağlı olması ve toprak mülkiyetinin devlete ait olmasıdır.
 • Genel olarak yarı göçebe yaşam biçimini benimseyen Türk topluluklarında kalıcı mimarı eserlere ve şehir kültürüne rastlanmaz.
 • Uygurlar Dönemi'nde yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte kalıcı eserler verilmeye başlanmış, sulama kanalları, evler, saray ve tapınaklar yapılmıştır.
 • Türklerin ilk ulusal dini Şamanizm'dir. En yaygın inanış ise Gök Tanrı inanışıdır.
 • Türklerin ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmeleri ahiret inancı olduğunun göstergesidir.
 • Türklerin diğer inandığı dinler; Maniheizm, Budizm, Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'tir.
 • Eski Türklerde yazılı hukuk kuralları yoktu, gelenek ve göreneklerinden oluşan yazısız kurallarına töre denilirdi.
 • Uygurlar Dönemi'nde ticari ilişkilerin gelişmesi hukuk kurallarının yazılı hale getirilmesini zorunlu kılmıştır. Türk hukuku ilk kez Uygurlar Dönemi'nde yazılı hale gelmiştir.
 • Türklerin kullandıkları alfabeler Göktürk, Uygur, Soğd, Kiril, Arap ve Latin alfabeleridir.
 • Türklere ait destanlar, Hunların Oğuz Kağan, Göktürklerin Ergenekon ve Bozkurt, Uygurların Türeyiş ve Göç, Kırgızların Manas, İskitlerin Alp Er Tunga ve Şu destanlarıdır.
 • Türklere ait ilk yazılı eser Kutluk Devleti'ne (II. Göktürk) ait Orhun Abideleri'dir.
 • Türklere ait ilk takvim On İki Hayvanlı Türk Takvimi'dir. (Astronomi ile uğraştıklarının kanıtıdır.)
 • Eski Türklerde demir eşyalar, altın takılar, ahşap süsleme, gümüş kakmacılık, halı, kilim, resim, heykel, fresk, duvar resimleri, portre sanatı gelişmiştir. Uygurlar Döneminde Mani dininin etkisiyle Minyatür ve Çinicilik sanatında ilerleme sağlanmıştır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI