Genel Kültür Testi (40 Soru)

103682
1. Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere kalkındırma amaçlı proje ve program…

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özet

12058
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yerşekilleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde iklim ve bitki…

Türkiye'de Turizm

4813
Türkiye'de turizm ve turizm türleri Turizmin yararları Turizmi etkileyen faktörler…

Beylikler ve Anadolu Selçuklu…

4469
Anadolu da ilk denizcilik faaliyetini Çaka Beyliği'nin kurucusu Çaka Bey başlatmıştır.…


Osmanlı Devleti'nde Hukuk

OSmanlı Devleti'nde hukuk; "şer'i hukuk" ve "örfi hukuk" ve fethedilen bölgelerde daha önce uygulanmakta olan kanun ve nizamlar olmak üzere üç temele dayanmaktadır. Şer'i hukuk temel hukuk sistemi olarak kabul edilmiştir. Müslü­manlar şer'i hukuka göre yargılanırdı. Şer'i mahkemelerde davalara "kadı" adı verilen hâkimler bakardı. Yabancılar ve azınlıklar kamu davaları dışında kapitülasyonlar nedeniyle kendi hukuk kurallarına göre yargılanırdı.

Türk gelenek ve görenekleri ile padişah kararlarından olu­şan kurallara "örfi hukuk" denirdi. Örfi hukuk ile şer'i huku­kun birbirleriyle çelişmemesine dikkat edilirdi.

Not: Mahkemelerde kadının verdiği kararlara Divan'a başvurarak itiraz edilebilirdi. Bu davalar "kazasker" tarafından incelenir ve kesin karara bağlanırdı. Bu durum Divan-ı Hümayun'un aynı zamanda yüksek mahkeme olarak görev yaptığını gösterir.

Fethedilen yerlerde daha önce uygulanmakta olan kanun ve nizamlarda şer'i ve örf'i hukuka ters düşenleri iptal edilmiş geri kalanları yürürlükte kalmıştır.

Şer'i hukukun esasları fıkıh kitaplarında, örfi hukukun esasları Kanunname adı altında bir araya getirilmiştir.

Osmanlıda Fatih ve Kanuni kanunnameleri ve sancak kanunnameleri vardır.

19. yy.'da hukuk alanında bazı yeni düzenlemeler yapılmış­tır. Bunlar:

  • Tanzimat Fermanı ile tüm halkın temel hakları devlet güvencesi altına alındı. Hukukun üstünlüğü ilkesi kabul edildi.
  • Avrupa hukukundan yararlanarak yeni yasalar (ceza kanunu, ticaret kanunu vb.) çıkarıldı, "Şura-i Devlet" (Da­nıştay) kuruldu.
  • "Nizamiye Mahkemeleri" kuruldu.
  • Tanzimat döneminde Ahmet Cevdet Paşa tarafından medeni kanun yerine kullanılan "mecelle" adı verilen kanun hazırlandı.
  • 1876'da Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası "Kanun-i Esasi" ilan edildi.
  • Osmanlı Devleti'nde hukuk alanında farklı uygulamala­rın bulunması hukuk birliğinin olmadığının kanıtıdır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI