KPSS Vatandaşlık Testi (40…

5010
1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrolün tanımı olabilir? A) Devlet tarafından…

Türkiye'nin Toprak Yapısı

13141
TÜRKİYE'NİN TOPRAK TİPLERİ Taşınmış ve yerli toprak tiplerinin hemen hepsi Türkiye'de…

Hukukun Temel Kavramları…

85412
Alacaklı: Bir borç ilişkisinde karşı tarafı, bir şeyi yapmaya, vermeye ya da bir şeyi…

Türkiye'de Ulaşım

4419
Türkiye'de ulaşımı etkileyen faktörler (yer şekilleri, yükseklik, eğim, denizler ve…


KPSS Tarih Önemli Hatırlatmalar - 2

 • Osmanlı Devleti'nde Padişah, Sadrazam, Defterdar, Nişancı, Kazasker, Yeniçeri Ağası, Vezirler divanın doğal üyesidir.
 • XVI. yy'dan itibaren Şeyhülislam ve Reisü'l Küttap, Divana görüşlerinden yararlanmak için çağrılmışlardır.
 • Geliri doğrudan hazineye aktarılan toprağa Mukataa denir.
 • "Aşar (Öşür)" ve "Haraç" ürün vergisidir. "Cizye", Gayr-i Müslimlerden alınan askerlik vergisidir. Bu vergiler Şer'i Vergiler sınıfındandır.
 • "Avarız", genellikle savaş zamanlarında; "çiftbozan" toprağı terk etme halinde alınırdı. Bu vergiler Örfi Vergiler grubundandır.
 • "Kadı" ve "müderrisleri", Kazasker atar.
 • I. Ahmet zamanından itibaren tahta ailenin en yaşlı ve en bilgili (Ekber ve Erşed) kişinin geçmesi kararlaştırılmıştır.
 • Osmanlı Devleti'nde ilk bakır para "Osman Bey", gümüş para "Orhan Bey", altın paran "Fatih" ve kâğıt para ise "kaime" adı ile "Abdülmecit Dönemi"nde basılmıştır.
 • Medreselerin bozulmasının en büyük nedenleri Beşik ulemalığı ve pozitif bilimlerin terk edilmesidir.
 • Osmanlı Devleti'nde başlangıçta gayr-i müslimlerin sonraları ise Türk çocuklarının da alındığı saray okuluna Enderun denir.
 • İlk Osmanlı Camisi, İznik Hacı Özbek Camii'dir.
 • Mimar Sinan'ın "Şehzade(çıraklık)" "Süleymaniye(kalfalık)" ve "Selimiye(ustalık)" adlı eserleri vardır.
 • Portresini ilk yaptıran padişah Fatih Sultan Mehmet'tir.(Bellini'ye)
 • Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini Şeker Ahmet Paşa açmıştır.
 • Tımar Sistemi'nin bozulması Celali İsyanları'na neden olmuştur.
 • Kapıkulu askerlerinin çıkardıkları isyanlara "İstanbul İsyanları" adı verilir.
 • Osmanlı Devleti'nde askerlikle ilgili alanda kim varsa (Vezir-i Azam, Beylerbeyi, Humbaracı, Tımarlı Sipahi vb.) hepsi "Seyfiye" sınıfına girer.
 • Dinle ilgili kimseler (Kazasker, Şeyhülislam, Kadı, İmam vs.) "İlmiye" sınıfına girer.
 • Bürokrat sınıfına (Nişancı, Defterdar, Reisü'l Küttap, Kâtip vb.) "Kalemiye" denir.
 • XVII. yy. ıslahatları baskı ve şiddete dayanır, bu dönem ıslahatları kişilerle sınırlı kalmıştır.
 • İlk kez Osmanlı denk bütçe çalışmasını XVII. yy'da "Tarhuncu Ahmet Paşa" hazırlamıştır.
 • XVII. yy'da "Tımar Sistemi" ve "medreseler" bozulmuştur.
 • XVIII. yy'da XVII. yy'dan farklı olarak Batılılaşma hareketleri başlamıştır.
 • Batının üstünlüğü ilk kez "Lale Devri"nde kabul edilmiştir.
 • Lale Devri'nde askerlikle ilgili hiçbir yenilik yapılmamıştır.
 • Batının askeri üstünlüğü I. Mahmut zamanında kabul edilmiştir.
 • Cülus bahşişinin kaldırılması ve ulufe alım-satımının yasaklanması I. Abdülhamit Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir.
 • Islahatlar, görüşler alınarak ilk kez planlı ve programlı bir şekilde III. Selim zamanında yapılmıştır.
 • İlk devlet matbaasının ve daimi elçiliklerin III. Selim zamanında olduğunu
 • Yeniçeri Ordusu yanında "Nizam-ı Cedit Ordusu" ve masraflarını karşılamak için "İrad-ı Cedit Hazinesi" III. Selim zamanında kurulmuştur.
 • III. Selim Dönemi "Kabakçı Mustafa İsyanı" ile sona ermiştir.
 • XIX. yy. ıslahatçıları, II. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve II. Abdülhamit'tir.
 • 1826'da "Vaka-ı Hayriye" ile "Yeniçeri Ocağı" kaldırılmıştır.
 • Yeniçeri ordusu yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu" kurulmuştur.
 • Avrupa'ya öğrenciler ilk kez "II. Mahmut" zamanında gönderilmiştir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI