KPSS Coğrafya Testi (21 Soru)

3690
1. Yaz mevsiminde mutlak nemleri eşit olan aşağıdaki kentlerden hangisinde bağıl nemin en…

Hukuksal İşlemlerin Türleri

15821
Tek Taraflı ve Çok Taraflı İşlemler: Bir tek kişinin beyanı ile gerçekleşebilen hukuksal…

1921 Anayasası

5081
Hükümet Sistemi: Meclis Hükümeti (Yasama ve yürütme organları, yasamada toplanır). 1909…

Osmanlı Devleti Kuruluş ve…

5359
Çelebi Mehmet Döneminde Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı (1416). Osmanlı…


KPSS Tarih Önemli Hatırlatmalar - 2

 • Osmanlı Devleti'nde Padişah, Sadrazam, Defterdar, Nişancı, Kazasker, Yeniçeri Ağası, Vezirler divanın doğal üyesidir.
 • XVI. yy'dan itibaren Şeyhülislam ve Reisü'l Küttap, Divana görüşlerinden yararlanmak için çağrılmışlardır.
 • Geliri doğrudan hazineye aktarılan toprağa Mukataa denir.
 • "Aşar (Öşür)" ve "Haraç" ürün vergisidir. "Cizye", Gayr-i Müslimlerden alınan askerlik vergisidir. Bu vergiler Şer'i Vergiler sınıfındandır.
 • "Avarız", genellikle savaş zamanlarında; "çiftbozan" toprağı terk etme halinde alınırdı. Bu vergiler Örfi Vergiler grubundandır.
 • "Kadı" ve "müderrisleri", Kazasker atar.
 • I. Ahmet zamanından itibaren tahta ailenin en yaşlı ve en bilgili (Ekber ve Erşed) kişinin geçmesi kararlaştırılmıştır.
 • Osmanlı Devleti'nde ilk bakır para "Osman Bey", gümüş para "Orhan Bey", altın paran "Fatih" ve kâğıt para ise "kaime" adı ile "Abdülmecit Dönemi"nde basılmıştır.
 • Medreselerin bozulmasının en büyük nedenleri Beşik ulemalığı ve pozitif bilimlerin terk edilmesidir.
 • Osmanlı Devleti'nde başlangıçta gayr-i müslimlerin sonraları ise Türk çocuklarının da alındığı saray okuluna Enderun denir.
 • İlk Osmanlı Camisi, İznik Hacı Özbek Camii'dir.
 • Mimar Sinan'ın "Şehzade(çıraklık)" "Süleymaniye(kalfalık)" ve "Selimiye(ustalık)" adlı eserleri vardır.
 • Portresini ilk yaptıran padişah Fatih Sultan Mehmet'tir.(Bellini'ye)
 • Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini Şeker Ahmet Paşa açmıştır.
 • Tımar Sistemi'nin bozulması Celali İsyanları'na neden olmuştur.
 • Kapıkulu askerlerinin çıkardıkları isyanlara "İstanbul İsyanları" adı verilir.
 • Osmanlı Devleti'nde askerlikle ilgili alanda kim varsa (Vezir-i Azam, Beylerbeyi, Humbaracı, Tımarlı Sipahi vb.) hepsi "Seyfiye" sınıfına girer.
 • Dinle ilgili kimseler (Kazasker, Şeyhülislam, Kadı, İmam vs.) "İlmiye" sınıfına girer.
 • Bürokrat sınıfına (Nişancı, Defterdar, Reisü'l Küttap, Kâtip vb.) "Kalemiye" denir.
 • XVII. yy. ıslahatları baskı ve şiddete dayanır, bu dönem ıslahatları kişilerle sınırlı kalmıştır.
 • İlk kez Osmanlı denk bütçe çalışmasını XVII. yy'da "Tarhuncu Ahmet Paşa" hazırlamıştır.
 • XVII. yy'da "Tımar Sistemi" ve "medreseler" bozulmuştur.
 • XVIII. yy'da XVII. yy'dan farklı olarak Batılılaşma hareketleri başlamıştır.
 • Batının üstünlüğü ilk kez "Lale Devri"nde kabul edilmiştir.
 • Lale Devri'nde askerlikle ilgili hiçbir yenilik yapılmamıştır.
 • Batının askeri üstünlüğü I. Mahmut zamanında kabul edilmiştir.
 • Cülus bahşişinin kaldırılması ve ulufe alım-satımının yasaklanması I. Abdülhamit Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir.
 • Islahatlar, görüşler alınarak ilk kez planlı ve programlı bir şekilde III. Selim zamanında yapılmıştır.
 • İlk devlet matbaasının ve daimi elçiliklerin III. Selim zamanında olduğunu
 • Yeniçeri Ordusu yanında "Nizam-ı Cedit Ordusu" ve masraflarını karşılamak için "İrad-ı Cedit Hazinesi" III. Selim zamanında kurulmuştur.
 • III. Selim Dönemi "Kabakçı Mustafa İsyanı" ile sona ermiştir.
 • XIX. yy. ıslahatçıları, II. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve II. Abdülhamit'tir.
 • 1826'da "Vaka-ı Hayriye" ile "Yeniçeri Ocağı" kaldırılmıştır.
 • Yeniçeri ordusu yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu" kurulmuştur.
 • Avrupa'ya öğrenciler ilk kez "II. Mahmut" zamanında gönderilmiştir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI