Türk Anayasa Tarihi Testi - 1

83417
Türk Anayasa Tarihi Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Bankacılık Düzenleme ve…

5624
BDDK; tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların işleyişini engelleyici, ekonomiyi…

Yürütme Çalışma Kağıdı

3352
Yürütme Çalışma Kağıdı'nı aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

KPSS Coğrafya Son Tekrar

6515
KPSS Coğrafya Son Tekrar'ı indirmenizi tavsiye ederiz.


Osmanlı Tarihi Özeti Özel

 • Osmanlı Devleti'nin merkeziyetçi yönetim sistemini benimsemiş olması siyasî varlığının uzun sürmesinde etkilidir.
 • Ferman, adaletname, hattıhümayun ve berat padişahlar tarafından, fetva ise şeyhülislamlar tarafından verilen belgelerdir.
 • Osmanlı Devleti teokratik bir devlettir. Padişahlar XVI. yüzyılda halife unvanını taşımaya başlamışlardır.
 • Fatih Sultan Mehmet padişahın mutlak egemenliğini güçlendirmek amacıyla Kanunnamen Ali Osman adlı kanunla kardeş katlini yasal hale getirmiştir.
 • XVII. yüzyılda I. Ahmet veraset sisteminde değişiklik yaparak "ekber ve erşed" (en yaşlı ve en akıllı) uygulamasını getirmiştir.
 • Osmanlılarda, devlet işlerinin görüşülüp, tartışıldığı yer, bugünkü Bakanlar Kurulu'nun işlevlerine benzetilen Divanıhümayun' dur.
 • Karar organı olmaktan çok, danışma organı niteliğindeki (çünkü son söz padişaha aittir) Divanıhümayun'u I. Mahmut kaldırmıştır.
 • Divanıhümayun'da ilmiye (din, hukuk, eğitim alanında görev yapanlar) seyfiye (hem askerî, hem de idarî görev alan yöneticilere verilen ad) ve kalemiye (bürokrasi ve malî işlere bakan sınıf) kesimleri temsil edilirdi.
 • Ulema sınıfının başı "şeyhülislam"dır. Ulema (ilmiye) adalet, eğitim, din alanlarında çalışanların oluşturduğu bir sınıftır.
 • Osmanlı Devleti'nde en büyük idare birimi "eyalet"tir.
 • Eyaletlerde en büyük askerî ve mülkî görevli "beylerbeyi"dir.
 • Kazaları yöneten, aynı zamanda kazalarda adalet işlerine de bakan kadılardır.
 • Tanzimat Dönemi'ne kadar kadıların vermiş olduğu kararları gerektiğinde yeniden inceleyen ve düzelten kazaskerdir.
 • Eyaletlerden alınacak olan verginin peşin olarak hazineye yatırılmasına iltizam, vergileri toplayan kişiye -cmültezim denir.
 • Osmanlı Devleti'nin toplum yapısının çok çeşitli etnik unsurlardan oluşması tek millet olgusunun gelişmesini engellemiştir.
 • Osmanlı Devleti'nde köylü, zanaatkâr ve tüccarlar reaya (yönetilenler) kategorisinde yer alırken seyfiye, ilmiye ve kalemiye sınıfı yönetenler kategorisinde yer almıştır.
 • Osmanlı Devleti'nde halka meslekî eğitim veren kuruluş loncalardır.
 • Osmanlı Devleti'nde esnafı denetleme yetkisi muhtesip adı verilen kişilere aittir.
 • Osmanlılarda hukuk düzeni ikili bir karaktere sahiptir: a) şer'î hukuk, b) örfî hukuk.
 • Osmanlı Devleti'nde toprak sistemi, miri arazi (devlete ait topraklar), mülk arazi (şahsa ait topraklar) olarak ikiye ayrılmaktadır.
 • Osmanlı Devleti'nde devlete ait toprakların bir kısmının kamu görevlilerine dirlik olarak verilmesinin amacı devlete yapılan hizmetleri karşılamaktır.
 • Osmanlı Devleti'nde öşür, haraç, cizye vergileri şer'î vergiler kapsamındadır.
 • Osmanlılarda ilk para Osman Bey, gümüş para Orhan Bey, altın para Fatih, ilk kâğıt para (kaime) Abdülmecit Dönemi'nde basılmıştır.
 • Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli ordu Yaya ve Müsellem adıyla Orhan Bey Dönemi'nde oluşturulmuştur.
 • Devşirme sürekli ve düzenli olarak devlet adamı ve asker ihtiyacını karşılamaya dönük bir uygulamadır
 • Cülûs bahşişi padişah tahta çıktığında kapıkullarına dağıtılan bahşiştir.
 • Osmanlı kara ordusu; kapıkulu askerleri, eyalet askerleri ve yardımcı kuvvetler olarak üçe ayrılır.
 • Osmanlı tarihinde Yeniçeri Ocağı, II. Mahmut tarafından 1826 yılında kaldırılmış, bu olaya tarihte Vakay-ı Hayriye (Hayırlı Olay) denilmiştir.
 • Osmanlı Devleti'nde ilk tersane Orhan Bey zamanında Karamürsel'de kurulmuştur, ilk büyük tersane ise Yıldırım Bayezit tarafından Gelibolu'da kurulmuştur.
 • Osmanlı Devleti'nde donanma komutanına kaptanıderya, donanma askerine levent adı verilir.
 • Osmanlı Devleti'nde eğitimin temeli medreselerdir, ilk Osmanlı Medresesi Orhan Bey Dönemi'nde İznik'te açılmıştır.
 • Enderun Osmanlılarda önceleri Hrıstiyan çocuklarının alındığı daha sonra Müslüman çocukların da alındı¬ğı, devlet adamı yetiştiren okuldur.
 • Darülfünun, Tanzimat Dönemi'nde açılan üniversite niteliğinde okuldur.
 • Osmanlı Devleti'nde külliye; sebil, cami, kütüphane ve medreselerin de yer aldığı yapı topluluğudur.
 • Osmanlı Devleti'nde dini kitapların matbaada basılmasını geciktiren en önemli faktör hattatların işsiz kalma korkusudur.
 • XIX. yüzyıldan itibaren askerî okullara resim dersi konmuştur. En önemli ressamlar arasında Şeker Ahmet Paşa ile Osman Hamdi Bey vardır. Osman Hamdi Bey aynı zamanda Türkiye'de müzeciliğin kurucusudur.
 • XVII. yüzyılda Itri, XIX. yüzyılda ise Dede Efendi en ünlü müzisyenler arasında yer alır.
 • Osmanlı minyatür sanatında konular ayrıntılarla çizilmiş, manzara ve çiçek resimlerine yer verilmiş insan figürlerin büyüklüğü kişilerin mevkileriyle orantılı olarak yer almıştır.
 • Osmanlı Devleti'nde önemli saraylar arasında yer alan Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız ve Çırağan Sarayları'nın yapım tarzında Batı etkisi açık bir şekilde görülürken, Topkapı Sarayı'nda Batı etkisi yoktur.
 • Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'nde; pamuklu dokumalar Batı Anadolu'da, yünlü dokumalar Kastamonu yöresinde, çuha dokumacılığı İstanbul ve Selanik'te, gümüş madeni Gümüşhane ve Amasya'da, bakır madeni Ergani ve Murgul'da, demir madeni Divriği'de, tahıl üretimi Edirne ve Konya'da gelişmiştir.
 • Kadı ve müderris atamalarından sorumlu olan Divanıhümayun üyesi kazaskerdir.
 • Osmanlıda padişahın erkek çocuklarına çelebi ve şehzade denilmiştir.
 • Osmanlıda kut anlayışı ve veraset sistemi devam etmiştir.
 • Osmanlı ordu teşkilatının en kalabalık kısmını tımarlı sipahiler oluşturmuştur.
 • Serdar-ı Ekrem unvanını Osmanlıda sadrazam, padişahın katılmadığı seferlerde kullanmıştır.
 • Osmanlıda bankacılık 19. yy.da gelişmiştir.
 • Sahn-ı Seman Medreseleri II. Mehmet Dönemi'nde açılmıştır.
 • İstanbul'un en yüksek mülki amiri Taht Kadısı'dır.
 • Osmanlıda millet sistemi dine göre belirlenmiştir.
 • Sırpsındığı, I. Kosova, Niğbolu, Varna ve II. Kosova Savaşları Kuruluş Dönemi'nde Haçlı İttifaklarına karşı yapılmış önemli savaşlardır.
 • Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek "Fetret Devri"ne girmiştir.
 • Şeyh Bedreddin isyanı I. Mehmet (Çelebi) Dönemi'ndedir.
 • Kanuni Dönemi'nde Fransızlara geniş kapitülasyonlar verilmiştir.
 • Avusturya, Kanuni Dönemi'nde Osmanlı ile imzalamış olduğu İstanbul Antlaşması'yla Osmanlının üstünlüğünü kabul etmiştir.
 • Kanuni Dönemi'nde imzalanan Amasya Antlaşması İran ile imzalanan ilk antlaşmadır.
 • Kanal Projeleri'ni (Süveyş, Don - Volga, Karadeniz-Marmara) Sokullu Mehmet Paşa ortaya atmıştır.
 • II. Mehmet'in İstanbul'u fethiyle beraber Ortodoks dünyasının koruyuculuğu Osmanlıya geçmiştir.
 • II. Mehmet'in döktürdüğü büyük toplara şahi adı verilir.
 • Rumeli Hisarı'nı (Boğazkesen Hisarı) II. Mehmet yaptırmıştır.
 • Osmanlının Bizans'la yapmış olduğu ilk savaş Koyunhisar (Bafeon) Savaşı'dır.
 • Osmanlıyı en çok uğraştıran beylik Karamanoğullan Beyliği'dir.
 • Kanuni (I. Süleyman) Dönemi'nde Preveze Deniz Savaşı'yla Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.
 • Yavuz Dönemi'nde Mercidabık – Ridaniye Savaşları'yla Memlûklere son verilmiş ve halifelik Osmanlıya geçmiştir.
 • II. Bayezid Dönemi'nde Cem Sultan Olayı Osmanlının Batı'da pasif bir politika izlemesinde etkili olmuştur.
 • Fetret Devri'ne son veren padişah I. Mehmet'tir.
 • Anadolu Beylerbeyliğini Kütahya merkez olmak üzere Yıldırım Bayezid kurmuştur.
 • Hint Deniz Seferleri Kanuni Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI