Meşrutiyet Dönemi

3797
Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti'nde anayasal yönetime geçilmesini savunan Genç…

Ülkemizde Turizm Dalları

6704
KIYI TURİZMİ: Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Kemer Antalya, Çeşme, Side, Kaş,…

Doğu Anadolu Bölgesinin…

32520
İklim koşullarının ulaşım üzerinde en olumsuz etkiye sahip olduğu bölgedir. Bölge…

Yağış Türleri

11503
YÜKSELİM(KONVEKSİYON) YAĞIŞLARI: Isınarak yükselen havanın soğuması ile oluşan…


Türk İslam Tarihi Özeti Özel

 • Türklerin İslamiyet'i benimseme sürecini başlatan önemli olay "Talaş Savaşı"dır. Talaş Savaşı ile Türk-Arap ilişkileri olumlu yönde seyretmiştir.
 • İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu "Karluklar"dır.
 • İlk Müslüman Türk devleti "Karahanlılar"dır. Karahanlılar İslamiyet'i benimsemelerine rağmen dini terimlerin karşılığını Türkçe olarak vermeye özen göstermişlerdir. Böylece eski ve köklü bir kültürün mirasçısı olduklarını kanıtlamışlardır.
 • İslam kültürünü Hindistan'a taşıyan devlet "Gazneliler"dir.
 • Hicaz bölgesinde denetim kuran ilk Türk devleti "Akşitler"dir.
 • Mısır'da IX. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar siyasi varlık sürdüren devletler, "Tolunoğulları, Akşitler, Fatimiler, Eyyübiler. Memlûkler ve Osmanlılar"dır.
 • Şii Büveyhoğulları, Fatimiler ve Samanoğulları Türk devleti değildir.
 • Nesa, Serahs ve Dandanakan Savaşları sonunda Büyük Selçuklu Devleti kuruluş sürecini tamamlamış, Gazne Devleti çöküş sürecine girmiştir.
 • Türklerin Anadolu topraklarında Anadolu için Bizans'a karşı verdikleri ilk savaş "Pasinler Savaşı"dır.
 • Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında gerçekleşen Malazgirt Savaşı'nın en önemli sonucu Anadolu'nun kapılarının tamamen Türklere açılmasıdır.
 • Büyük Selçuklularda, fethedilen toprağın fethedenin malı sayılması feodal beyliklerin ortaya çıkmasında belirleyici bir faktördür.
 • Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk beyliklerinin Anadolu'nun Türkleşmesine büyük katkıları vardır.
 • Büyük Selçuklu Devleti'ni çöküş sürecine sokan en önemli savaş Karahitaylılarla yaptıkları Katvan Savaşı'dır.
 • Anadolu'da kurulan ilk feodal Türk beyliklerine son veren Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Bu durum Selçuklular'da Anadolu Türk siyasal birliğini sağlama çabasının önemsendiğini gösterir.
 • Anadolu'da Bizans otoritesini büyük ölçüde sona erdiren, buna karşılık Selçuklu hâkimiyetini perçinleyen en önemli olay Miryokefalon Savaşı'dır.
 • Büyük Selçuklulardan farklı olarak Anadolu Selçuklularımda donanma gücünü artmış, bu nedenle tersane yapımı önem kazanmıştır.
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin büyük bir imparatorluğa dönüşmesini engelleyen en önemli etmen Haçlı Seferleri'dir.
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküş sürecine girmesine neden olan en önemli olay Kösedağ Savaşı'dır.
 • XIII. yüzyılda Anadolu'da Türkmen beyliklerinin ortaya çıkması Selçuklu otoritesi ve Moğol otoritesinin giderek azalmasına bağlıdır.
 • Moğol saldırılarını durduran ve Moğolları yenilgiye uğratan devlet Memlûklü Devleti'dir.
 • X. ve XIII. yüzyıllar arasında kurulan Türk devletlerinde Orta Asya Türk devlet hukuku ve siyasi yapısı dışında İslami devlet hukuku ve yapısı da etkili olmuştur.
 • Devleti oluşturan unsurlar; millet, ülke, hâkimiyet ve teşkilattır.
 • Türk-İslam devletlerinde hükümdarların egemenlik belirtileri hutbe, sikke, tuğra, arma, unvan ve çetr gibi sembollerdir.
 • Selçuklularda şehzadelerin yönetim tecrübesi edinmeleri için sancak sistemi yürürlüğe sokulmuştur.
 • Selçuklu şehzadeleri (melik) bir eyalete gönderildiklerinde, yaşları küçükse yanlarına yönetimden anlayan deneyimli komutanlar (atabeyler) verilirdi.
 • Veraset sisteminde belirsizlik Orta Asya Türk devletleri gibi Selçuklu devletlerini de olumsuz yönde etki-lemiş, sık sık taht kavgaları çıkmış, böylece devlet otoritesi zayıflamıştır.
 • Devlet işleri Büyük Divan'da (Divan-ı Saltanat) kurulunda görüşülüp karara bağlanmıştır. Büyük divanın dışında ona bağlı alt divanlar da bulunmaktadır.
 • Selçuklularda atabeyliğin lalalık, iktanın dirlik olarak Osmanlılarda varlığını sürdürmesi kurumsal olarak Türk devletlerinin birbirlerinden etkilendiklerini gösterir.
 • Anadolu Selçukluları uç sınır bölgelerinde güvenliği ve otoriteyi sürdürmek için "yurtluk" uygulamasına yönelmişlerdir.
 • Kervansaray yapımının ağırlık kazanması ticaret hacmini genişletmek amacıyla doğrudan ilişkilidir.
 • Selçukluların düşük gümrük tarifesi uygulamaları ticareti geliştirmeye yöneliktir.
 • Anadolu Selçuklularında zanaatkârlar arasında dayanışma olduğunun kanıtı Loncaların gruplara ayrıla¬rak kendi yöneticilerini kendilerinin seçmesidir.
 • Anadolu Selçuklularında gayrimüslimlere inanç özgürlüğü tanınması, hoşgörüye dayanan bir siyaset iz-lendiğine kanıttır.
 • Türklerde, eğitim medreselerde yapılmaktadır. Medreseler bugünün üniversiteleri niteliğindedir. En önemlisi Büyük Selçuklular döneminde vezir Nizamülmülk'ün Bağdat'da açtığı Nizamiye Medresesi'dir.
 • Türk-İslam devletlerinde saray ve orduda dil Türkçe, resmi yazışmalarda Farsça, medreselerde Arapça kullanılmıştır. Bu durum Türkçenin gelişimini yavaşlatmıştır.
 • Karahanlılar Döneminde edebi dil olarak Türkçe kullanılmış ve önemli eserler verilmiştir. Kaşgarlı Mahmut - Divan-ü Lügati't Türk, Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig, Edip Ahmet - Atabetü'l Hakayık, Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet gibi.
 • Türk-İslam uygarlığında resim ve heykel yapımının yasaklanması minyatür, oymacılık, kakmacılık gibi süsleme sanatlarının gelişmesine, hat sanatının öne çıkmasına neden olmuştur.
 • Moğolların parçalanmasıyla Altın Orda, İlhanlı, Çağatay ve Kubilay gibi devletler kurulmuştur.
 • Abbasilere son veren, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesinde etkili olan Moğol uzantısı devlet İlhanlılardır.
 • Mısır'da kurulan Türk-İslam devletleri Tolunoğulları, Akşitler, Eyyûbiler ve Memlûkler'dir.
 • Saltuklular, Artuklular, Mengücekler, Danişmentler ve Çaka Beyliği Malazgirt Savaşı sonrasında kurulan ilk beyliklerdir.
 • Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gören, Türkçeyi resmi dil ilan eden ve Osmanlıyı en çok uğraştıran beyliktir.
 • Kendilerini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak gören Türk-İslam devleti Harzemşahlar'dır.
 • İlk Türk-İslam devletlerinde hakimiyet kurulan coğrafi bölge sebebi ile donanma gelişmemiştir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI