Osmanlı Devleti Duraklama…

8857
17. yy'da Osmanlı Devletinde birçok isyan hareketi görülür. Bu isyanları üç başlık…

Türkiye'de İklimi Etkileyen…

6629
Matematik Konumun Türkiye İklimine Etkileri Türkiye, Kuzey Yarım Küre'nin Ilıman İklim…

Karadeniz Bölgesi Konu…

5010
Karadeniz Bölgesi'nin genel özellikleri Karadeniz Bölgesi'nin yeryüzü şekilleri Karadeniz…

Türkiye'de Enerji Kaynakları

3171
Taşkömürü ve çıkarıldığı yerler Linyit ve çıkarıldığı yerler Petrol ve çıkarıldığı yerler…


Türk İslam Tarihi Özeti Özel

 • Türklerin İslamiyet'i benimseme sürecini başlatan önemli olay "Talaş Savaşı"dır. Talaş Savaşı ile Türk-Arap ilişkileri olumlu yönde seyretmiştir.
 • İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu "Karluklar"dır.
 • İlk Müslüman Türk devleti "Karahanlılar"dır. Karahanlılar İslamiyet'i benimsemelerine rağmen dini terimlerin karşılığını Türkçe olarak vermeye özen göstermişlerdir. Böylece eski ve köklü bir kültürün mirasçısı olduklarını kanıtlamışlardır.
 • İslam kültürünü Hindistan'a taşıyan devlet "Gazneliler"dir.
 • Hicaz bölgesinde denetim kuran ilk Türk devleti "Akşitler"dir.
 • Mısır'da IX. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar siyasi varlık sürdüren devletler, "Tolunoğulları, Akşitler, Fatimiler, Eyyübiler. Memlûkler ve Osmanlılar"dır.
 • Şii Büveyhoğulları, Fatimiler ve Samanoğulları Türk devleti değildir.
 • Nesa, Serahs ve Dandanakan Savaşları sonunda Büyük Selçuklu Devleti kuruluş sürecini tamamlamış, Gazne Devleti çöküş sürecine girmiştir.
 • Türklerin Anadolu topraklarında Anadolu için Bizans'a karşı verdikleri ilk savaş "Pasinler Savaşı"dır.
 • Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında gerçekleşen Malazgirt Savaşı'nın en önemli sonucu Anadolu'nun kapılarının tamamen Türklere açılmasıdır.
 • Büyük Selçuklularda, fethedilen toprağın fethedenin malı sayılması feodal beyliklerin ortaya çıkmasında belirleyici bir faktördür.
 • Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk beyliklerinin Anadolu'nun Türkleşmesine büyük katkıları vardır.
 • Büyük Selçuklu Devleti'ni çöküş sürecine sokan en önemli savaş Karahitaylılarla yaptıkları Katvan Savaşı'dır.
 • Anadolu'da kurulan ilk feodal Türk beyliklerine son veren Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Bu durum Selçuklular'da Anadolu Türk siyasal birliğini sağlama çabasının önemsendiğini gösterir.
 • Anadolu'da Bizans otoritesini büyük ölçüde sona erdiren, buna karşılık Selçuklu hâkimiyetini perçinleyen en önemli olay Miryokefalon Savaşı'dır.
 • Büyük Selçuklulardan farklı olarak Anadolu Selçuklularımda donanma gücünü artmış, bu nedenle tersane yapımı önem kazanmıştır.
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin büyük bir imparatorluğa dönüşmesini engelleyen en önemli etmen Haçlı Seferleri'dir.
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküş sürecine girmesine neden olan en önemli olay Kösedağ Savaşı'dır.
 • XIII. yüzyılda Anadolu'da Türkmen beyliklerinin ortaya çıkması Selçuklu otoritesi ve Moğol otoritesinin giderek azalmasına bağlıdır.
 • Moğol saldırılarını durduran ve Moğolları yenilgiye uğratan devlet Memlûklü Devleti'dir.
 • X. ve XIII. yüzyıllar arasında kurulan Türk devletlerinde Orta Asya Türk devlet hukuku ve siyasi yapısı dışında İslami devlet hukuku ve yapısı da etkili olmuştur.
 • Devleti oluşturan unsurlar; millet, ülke, hâkimiyet ve teşkilattır.
 • Türk-İslam devletlerinde hükümdarların egemenlik belirtileri hutbe, sikke, tuğra, arma, unvan ve çetr gibi sembollerdir.
 • Selçuklularda şehzadelerin yönetim tecrübesi edinmeleri için sancak sistemi yürürlüğe sokulmuştur.
 • Selçuklu şehzadeleri (melik) bir eyalete gönderildiklerinde, yaşları küçükse yanlarına yönetimden anlayan deneyimli komutanlar (atabeyler) verilirdi.
 • Veraset sisteminde belirsizlik Orta Asya Türk devletleri gibi Selçuklu devletlerini de olumsuz yönde etki-lemiş, sık sık taht kavgaları çıkmış, böylece devlet otoritesi zayıflamıştır.
 • Devlet işleri Büyük Divan'da (Divan-ı Saltanat) kurulunda görüşülüp karara bağlanmıştır. Büyük divanın dışında ona bağlı alt divanlar da bulunmaktadır.
 • Selçuklularda atabeyliğin lalalık, iktanın dirlik olarak Osmanlılarda varlığını sürdürmesi kurumsal olarak Türk devletlerinin birbirlerinden etkilendiklerini gösterir.
 • Anadolu Selçukluları uç sınır bölgelerinde güvenliği ve otoriteyi sürdürmek için "yurtluk" uygulamasına yönelmişlerdir.
 • Kervansaray yapımının ağırlık kazanması ticaret hacmini genişletmek amacıyla doğrudan ilişkilidir.
 • Selçukluların düşük gümrük tarifesi uygulamaları ticareti geliştirmeye yöneliktir.
 • Anadolu Selçuklularında zanaatkârlar arasında dayanışma olduğunun kanıtı Loncaların gruplara ayrıla¬rak kendi yöneticilerini kendilerinin seçmesidir.
 • Anadolu Selçuklularında gayrimüslimlere inanç özgürlüğü tanınması, hoşgörüye dayanan bir siyaset iz-lendiğine kanıttır.
 • Türklerde, eğitim medreselerde yapılmaktadır. Medreseler bugünün üniversiteleri niteliğindedir. En önemlisi Büyük Selçuklular döneminde vezir Nizamülmülk'ün Bağdat'da açtığı Nizamiye Medresesi'dir.
 • Türk-İslam devletlerinde saray ve orduda dil Türkçe, resmi yazışmalarda Farsça, medreselerde Arapça kullanılmıştır. Bu durum Türkçenin gelişimini yavaşlatmıştır.
 • Karahanlılar Döneminde edebi dil olarak Türkçe kullanılmış ve önemli eserler verilmiştir. Kaşgarlı Mahmut - Divan-ü Lügati't Türk, Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig, Edip Ahmet - Atabetü'l Hakayık, Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet gibi.
 • Türk-İslam uygarlığında resim ve heykel yapımının yasaklanması minyatür, oymacılık, kakmacılık gibi süsleme sanatlarının gelişmesine, hat sanatının öne çıkmasına neden olmuştur.
 • Moğolların parçalanmasıyla Altın Orda, İlhanlı, Çağatay ve Kubilay gibi devletler kurulmuştur.
 • Abbasilere son veren, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesinde etkili olan Moğol uzantısı devlet İlhanlılardır.
 • Mısır'da kurulan Türk-İslam devletleri Tolunoğulları, Akşitler, Eyyûbiler ve Memlûkler'dir.
 • Saltuklular, Artuklular, Mengücekler, Danişmentler ve Çaka Beyliği Malazgirt Savaşı sonrasında kurulan ilk beyliklerdir.
 • Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gören, Türkçeyi resmi dil ilan eden ve Osmanlıyı en çok uğraştıran beyliktir.
 • Kendilerini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak gören Türk-İslam devleti Harzemşahlar'dır.
 • İlk Türk-İslam devletlerinde hakimiyet kurulan coğrafi bölge sebebi ile donanma gelişmemiştir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI