Devlet Şekilleri

23369
A) EGEMENLİK KAYNAĞINA GÖRE DEVLET ŞEKİLLERİ 1) Monarşi: Mutlak Monarşi: Bütün yetkinin…

Bölgelerin Nüfus Bakımından…

34199
İç Anadolu Bölgesi Nüfus büyüklüğü bakımından 2. sıradadır. Bölge içinde en kalabalık…

Sözcükte Anlam Testi - 1

2994
Sözcükte Anlam Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Anlatım Biçimleri

4307
Çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için bazı…


20. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Özeti Özel

 • Trablusgarp Savaşı'nın başlamasında İtalya'nın sömürgeci politikası etkili olmuştur.
 • Trablusgarp Savaşı'nı sona erdiren antlaşma "Uşi Antlaşması"dır. Bu antlaşmada On İki Ada, Balkan Savaşı tehdidi nedeniyle geçici bir süre İtalya'ya bırakılmıştır.
 • I. Balkan Savaşı'nı başlatan devlet Karadağ, savaşa gerekçe gösterilen ulus "Arnavutlar", I. Balkan Savaşı'na katılmayıp II. Balkan Savaşı'nda yer alan devlet "Romanya"dır.
 • I. Balkan Savaşı'nı sonlandıran antlaşma Londra Antlaşması'dır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği sona ermiştir,
 • I. Balkan Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk'tur.
 • Osmanlı tarihinde ittihat ve Terakki Dönemi'ni etkinleştiren olay Babıâli Baskını'dır.
 • II. Balkan Savaşı'nı sonlandıran antlaşma Bükreş Antlaşması'dır.
 • Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması'nı, Yunanistan ile Atina Antlaşmasını ve Sırbistan ile İstanbul Antlaşması'nı imzalamıştır.
 • Osmanlı Devleti'nde XX. yüzyılda ülke içindeki Müslüman nüfusta olağanüstü bir artış gözlemlenmiştir. Bunun nedeni kaybedilen yerlerden gelen Müslüman Türk göçleridir.
 • I. Dünya Savaşının temel nedenini; sömürgeci devletlerin dünya sömürge alanlarını yeniden paylaşma istekleri oluşturur.
 • Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa katılmakla asıl hedeflediği, kaybettiği yerleri geri almaktır; eski itibarını yeniden sağlama düşüncesidir.
 • Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması savaş alanının genişlemesine, Kafkas, Çanakkale, Irak, Suriye-Filistin, Hicaz - Yemen gibi cephelerin açılmasını da beraberinde getirmiştir.
 • Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmasını ısrarla savunan İttihat ve Terakki yönetimidir.
 • İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni paylaşmaya dönük gizli antlaşmalar yapmaları, Yakın Doğu topraklarının ham madde ve pazar alanı olarak görüldüğünün kanıtıdır.
 • I. Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı Devletine karşı İngilizlerle işbirliği yapmaları Arap milliyetçiliğini yansıttığı gibi Osmanlı ülkesinde ümmetçi görüşlerin geçerliliğini yitirdiğinin bir göstergesidir.
 • Osmanlı Devleti'nin son kazançlı antlaşması Brest Litovsk Antlaşması'dır. Rusya'nın savaştan çekilmesinin sonucu olan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Kars, Ardahan ve Batum'u Rusya'dan geri almıştır.
 • Mondros Müterakesi'nin imzalanmasında "çoğunluğu Türk olan bölgeler Osmanlı Devleti egemenliğinde kalacak" şeklindeki Wilson ilkesi çok etkili olmuştur.
 • Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi ile fiilen sona ermiştir. Egemen ve bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir,
 • Mondros Mütarekesi'nin askerî hükümleri Osmanlı savunma gücünü sınırlandırmaya, siyasî hükümleri Osmanlı egemenliğini kısıtlamaya, ekonomik hükümleri ise Osmanlı ülkesini sömürgeleştirmeye yöneliktir.
 • Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun yer yer işgali direniş cemiyetlerinin kurulmasına yol açmıştır.
 • Osmanlı Hükümetinin Türklerin can ve mal güvenliğini sağlayamaması Anadolu halkının yönetime olan güvenini sarsmıştır.
 • Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya - Macaristan, Osmanlı gibi imparatorluklar çökmüş, bu topraklarda yeni devletler kurulmuştur.
 • Osmanlı Devleti, Goben (Yavuz) ve Breslav (Midilli) gemilerinin Rus limanlarını bombalamasıyla I. Dünya Savaşı'na girmiştir.
 • "Türklerin çoğunlukta oldukları topraklar üzerinde bir bağımsız Türk devleti kurulabileceği" sözüne rağmen itilaf Devletleri'nin Anadolu'yu yer yer işgal etmeleri tutarsız olduklarına bir kanıttır.
 • Paris Konferansı, savaş galiplerinin yenilen devletlere kabul ettirecekleri koşulları belirlemek amacıyla toplanmıştır,
 • İzmir'in Yunanistan'a verilmesine Paris Barış Konferansı'nda karar verilmiştir.
 • İzmir'in işgali sonucunda ulusal bilinç uyanmış Kuvayımilliye oluşturulmuş, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri düzenlenmiş ve Batı Cephesi kurulmuştur.
 • Rum azınlık cemiyetlerine karşı, Batı'da İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti ve Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Karadeniz'de ise Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.
 • Ermeni cemiyetlerine karşı ise Doğu'da Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Çukurova'da ise Kilikyalılar Cemiyeti kurulmuştur.
 • Mondros Ateşkesi'ni Osmanlı Devleti adına Rauf (Orbay) Bey imzalamıştır.
 • Hınçak, Taşnaksütyun gibi cemiyetler Ermeniler tarafından kurulan zararlı cemiyetlerdir.
 • Mavri Mira, Etnik-i Eterya, Kordos, Pontus Rum, Muhacirin (Göçmenler) Komisyonu, Yunan Kızılhaçı Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerdir.
 • Yararlı cemiyetlerin kurulmasında Mustafa Kemal Paşa'nın etkisi yoktur.
 • Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta sömürgeciliğe karşı mücadele etmiştir.
 • Mustafa Kemal Paşa I. Dünya Savaşı'nda sırasıyla Çanakkale, Kafkas ve Suriye-Filistin cephelerinde mücadele etmiştir.
 • I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Kafkas ve Kanal cephelerini açmıştır. Bu cepheler aynı zamanda taarruz cepheleridir.
 • Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda sadece Çanakkale Cephesi'nde başarılı olmuştur.
 • Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti'nde Saltanat Şurası tarafından onaylanmıştır.
 • Kuvayımilliye tabirini ilk kez kullanan yararlı cemiyet Millî Kongre Cemiyetidir.
 • Amiral Bristol Raporu Türk halkının haklılığını dünya kamuoyuna duyuran ilk uluslararası belgedir.

KONUYLA İGİLİ ONLİNE TESTLER: TEST - 1     TEST - 2     TEST - 3     TEST - 4

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI