Türkiye'de Yetişen Tarım…

6033
Tahıllar (buğday, arpa, mısır, pirinç, çavdar, yulaf...) Baklagiller (mercimek, nohut,…

Mustafa Kemal'in Askerlik…

28329
1905–1907 yılları arasında Şam'da V. Ordu emrinde görev yaptı. Arkadaşları ile Şam'da…

1982 Anayasası

5687
Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem, Kabine Sis­temi 12 Eylül 1980 Darbesi sonucunda…

KPSS Vatandaşlık Deneme - 1

2922
KPSS Vatandaşlık Deneme - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz... (TAVSİYEDİR)


20. Yüzyıl Osmanlı Tarihi Özeti Özel

 • Trablusgarp Savaşı'nın başlamasında İtalya'nın sömürgeci politikası etkili olmuştur.
 • Trablusgarp Savaşı'nı sona erdiren antlaşma "Uşi Antlaşması"dır. Bu antlaşmada On İki Ada, Balkan Savaşı tehdidi nedeniyle geçici bir süre İtalya'ya bırakılmıştır.
 • I. Balkan Savaşı'nı başlatan devlet Karadağ, savaşa gerekçe gösterilen ulus "Arnavutlar", I. Balkan Savaşı'na katılmayıp II. Balkan Savaşı'nda yer alan devlet "Romanya"dır.
 • I. Balkan Savaşı'nı sonlandıran antlaşma Londra Antlaşması'dır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği sona ermiştir,
 • I. Balkan Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk'tur.
 • Osmanlı tarihinde ittihat ve Terakki Dönemi'ni etkinleştiren olay Babıâli Baskını'dır.
 • II. Balkan Savaşı'nı sonlandıran antlaşma Bükreş Antlaşması'dır.
 • Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması'nı, Yunanistan ile Atina Antlaşmasını ve Sırbistan ile İstanbul Antlaşması'nı imzalamıştır.
 • Osmanlı Devleti'nde XX. yüzyılda ülke içindeki Müslüman nüfusta olağanüstü bir artış gözlemlenmiştir. Bunun nedeni kaybedilen yerlerden gelen Müslüman Türk göçleridir.
 • I. Dünya Savaşının temel nedenini; sömürgeci devletlerin dünya sömürge alanlarını yeniden paylaşma istekleri oluşturur.
 • Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa katılmakla asıl hedeflediği, kaybettiği yerleri geri almaktır; eski itibarını yeniden sağlama düşüncesidir.
 • Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması savaş alanının genişlemesine, Kafkas, Çanakkale, Irak, Suriye-Filistin, Hicaz - Yemen gibi cephelerin açılmasını da beraberinde getirmiştir.
 • Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında katılmasını ısrarla savunan İttihat ve Terakki yönetimidir.
 • İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni paylaşmaya dönük gizli antlaşmalar yapmaları, Yakın Doğu topraklarının ham madde ve pazar alanı olarak görüldüğünün kanıtıdır.
 • I. Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı Devletine karşı İngilizlerle işbirliği yapmaları Arap milliyetçiliğini yansıttığı gibi Osmanlı ülkesinde ümmetçi görüşlerin geçerliliğini yitirdiğinin bir göstergesidir.
 • Osmanlı Devleti'nin son kazançlı antlaşması Brest Litovsk Antlaşması'dır. Rusya'nın savaştan çekilmesinin sonucu olan bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Kars, Ardahan ve Batum'u Rusya'dan geri almıştır.
 • Mondros Müterakesi'nin imzalanmasında "çoğunluğu Türk olan bölgeler Osmanlı Devleti egemenliğinde kalacak" şeklindeki Wilson ilkesi çok etkili olmuştur.
 • Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi ile fiilen sona ermiştir. Egemen ve bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir,
 • Mondros Mütarekesi'nin askerî hükümleri Osmanlı savunma gücünü sınırlandırmaya, siyasî hükümleri Osmanlı egemenliğini kısıtlamaya, ekonomik hükümleri ise Osmanlı ülkesini sömürgeleştirmeye yöneliktir.
 • Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun yer yer işgali direniş cemiyetlerinin kurulmasına yol açmıştır.
 • Osmanlı Hükümetinin Türklerin can ve mal güvenliğini sağlayamaması Anadolu halkının yönetime olan güvenini sarsmıştır.
 • Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya - Macaristan, Osmanlı gibi imparatorluklar çökmüş, bu topraklarda yeni devletler kurulmuştur.
 • Osmanlı Devleti, Goben (Yavuz) ve Breslav (Midilli) gemilerinin Rus limanlarını bombalamasıyla I. Dünya Savaşı'na girmiştir.
 • "Türklerin çoğunlukta oldukları topraklar üzerinde bir bağımsız Türk devleti kurulabileceği" sözüne rağmen itilaf Devletleri'nin Anadolu'yu yer yer işgal etmeleri tutarsız olduklarına bir kanıttır.
 • Paris Konferansı, savaş galiplerinin yenilen devletlere kabul ettirecekleri koşulları belirlemek amacıyla toplanmıştır,
 • İzmir'in Yunanistan'a verilmesine Paris Barış Konferansı'nda karar verilmiştir.
 • İzmir'in işgali sonucunda ulusal bilinç uyanmış Kuvayımilliye oluşturulmuş, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri düzenlenmiş ve Batı Cephesi kurulmuştur.
 • Rum azınlık cemiyetlerine karşı, Batı'da İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti ve Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Karadeniz'de ise Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.
 • Ermeni cemiyetlerine karşı ise Doğu'da Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Çukurova'da ise Kilikyalılar Cemiyeti kurulmuştur.
 • Mondros Ateşkesi'ni Osmanlı Devleti adına Rauf (Orbay) Bey imzalamıştır.
 • Hınçak, Taşnaksütyun gibi cemiyetler Ermeniler tarafından kurulan zararlı cemiyetlerdir.
 • Mavri Mira, Etnik-i Eterya, Kordos, Pontus Rum, Muhacirin (Göçmenler) Komisyonu, Yunan Kızılhaçı Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerdir.
 • Yararlı cemiyetlerin kurulmasında Mustafa Kemal Paşa'nın etkisi yoktur.
 • Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta sömürgeciliğe karşı mücadele etmiştir.
 • Mustafa Kemal Paşa I. Dünya Savaşı'nda sırasıyla Çanakkale, Kafkas ve Suriye-Filistin cephelerinde mücadele etmiştir.
 • I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Kafkas ve Kanal cephelerini açmıştır. Bu cepheler aynı zamanda taarruz cepheleridir.
 • Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda sadece Çanakkale Cephesi'nde başarılı olmuştur.
 • Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti'nde Saltanat Şurası tarafından onaylanmıştır.
 • Kuvayımilliye tabirini ilk kez kullanan yararlı cemiyet Millî Kongre Cemiyetidir.
 • Amiral Bristol Raporu Türk halkının haklılığını dünya kamuoyuna duyuran ilk uluslararası belgedir.

KONUYLA İGİLİ ONLİNE TESTLER: TEST - 1     TEST - 2     TEST - 3     TEST - 4

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI