Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler

5408
Türkiye'de yerleşme üzerinde etkili olan faktörler Türkiye'de yerleşme şekilleri Kırsal…

KPSS Genel Kültür Tarama…

8190
1. Kural olarak milletlerarası antlaşmalar TBMM'nin onayına sunulur. Ancak bazı…

KPSS Tarih Önemli…

4675
Türkleri Orta Asya'da ilk kez bir çatı altında toplayan devlet Asya Hun Devleti'dir. Hun…

Sözcükler Arası Anlam…

4029
1. SOYUT - SOMUT ANLAM Somut: Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algıladığımız…


Cumhuriyet Dönemi Tarihi Özeti Özel

 • Türk devrimi saltanattan cumhuriyete, ümmetten ulusa, kulluktan vatandaşlığa, gelenekten modernizme geçişin öyküsüdür.
 • Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanını kolaylaştıran siyasal bir devrimdir.
 • Meclis başkanlığıyla, hükümet başkanlığının birbirinden ayrılması (kabine sistemine geçilmesi) Cumhuriyetin ilanıyla sağlanmıştır.
 • Laik devlet düzeninin önündeki en büyük engelin aşılması halifeliğin kaldırılmasıyla sağlanmıştır.
 • Toplumsal hayata katılabilme demokrasinin işlemesinde önemli bir faktördür.
 • Yeni Türk Devleti'nin ilk partisi Halk Fırkası, ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır.
 • Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili hayat denemelerinin başarısızlığa uğramasında; cumhuriyetçilik ve laiklik ilkesine aykırı gelişmelerin yaşanması etkili olmuştur.
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, "Şeyh Sait İsyanı" sonucunda kapatılmıştır.
 • Şeyh Sait isyanı, Musul'un elden çıkmasında etkili olmuştur.
 • Ordunun siyaset yapmasını engellemek amacıyla Erkan-ı Harbiye Vekâleti kaldırılarak Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur.
 • Dinin farklı kesimlerce siyasete alet edilmesini önlemek için Seriye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmıştır.
 • Eğitimin laik, çağdaş ve ulusal nitelikte olması için Tevhid-i Tedrisat Yasası kabul edilmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyeti'nde kültür ikililiği yaratan kurumlar olan medreseler Tevhid-i Tedrisat Yasası uyarınca kapatılmıştır. Bu yasa eğitimin çağdaş, ulusal, laik olmasını sağlamıştır.
 • Türkçeyi yabancı dillerin baskısından kurtarmak, Türk dilinin zenginliklerini ortaya çıkarmak için Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
 • Türklerin dünya uygarlığına yönelik katkılarını ortaya çıkarmak amacıyla Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.
 • Harf inkılâbı, bilim ve teknolojideki ilerlemeler kadar kültür alışverişini hızlandıran önemli bir etkendir.
 • Patrikhanenin, azınlıkların din işleri dışındaki diğer görevleri Medeni Kanun ile sona ermiştir.
 • "Medeni Kanun", kadın-erkek eşitliği getirmiştir. Kadına mülkiyet hakkı, tanıklıkta ve mirasta eşitlik, evlenmede tek eşlilik, boşanma konusunda da eşit hak verilmesi çağdaş bir toplum yapısı için çok önemlidir.
 • Kadınlara siyasî hakların verilmesi ise 1930, 1933, 1934 yılları arasında gerçekleşmiştir.
 • Soyadı Kanunu toplumda gereksiz ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldıran bir çabadır.
 • Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, kıyafette değişiklik, Soyadı Kanunu'nun kabulü; takvim, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi, haftanın bir gününün resmi tatil yapılması, Türkiye'de toplumsal yaşayışın düzenlenmesi amacına dönük olduğu kadar toplumsal hayatta olan ikiliklerin sona erdirilmesine yöneliktir.
 • İzmir İktisat Kongresi'nde benimsenen liberal kararlar Cumhuriyet Dönemi'nde amacına ulaşamamış, bu yüzden planlı ekonomik kalkınma modeli benimsenerek devletçi bir politika izlenmiştir.
 • Üretimde kalitenin artırılması ile ilgili yasaların çıkarılması ithal mallarına yönelik gümrük vergilerinin yükseltilmesi yerli ekonominin ülke içindeki payını arttırmaya dönüktür.
 • Türkiye'de un, şeker, pamuk, kömür, demir, akaryakıtın yurtta üretimi için en yoğun çalışmalar, 1923–1933 yılları arasında yapılmıştır.
 • I. Beş Yıllık Sanayi Planı 1933–1938 yıllarını kapsar. II. Beş Yıllık Sanayi Planı II. Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır.
 • Cumhuriyetçilik ilkesinin temel amacı, ülkede demokrasinin ve ulusal egemenliğin uygulanmasını sağlamaktır.
 • Milliyetçilik ilkesinin temel amacı, birlik ve beraberliği sağlamak ve ülke bütünlüğünü korumak ve sürdürmektir.
 • Halkçılık ilkesinin temel amacı, toplumsal barışı ve eşitliği sağlamak, sınıf kavgalarını önlemektir.
 • Laiklik ilkesinin temel amacı, toplumun ilerlemesi ve gelişmesi için çağdışı engellerin ve kurallara kaldırılması, yerine akılcı ve bilimsel kuralların kurulmasını sağlamaktır.
 • Devletçilik ilkesinin temel amacı, devlet - vatandaş ilişkisini güçlendirmek, sermaye gereksinimini karşılamak buna bağlı olarak ekonomik kalkınmayı ve sanayileşmeyi gerçekleştirmektir.
 • İnkılâpçılık ilkesinin temel amacı, modernleşmek ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak için etkili, yaygın ve hızlı reformları gerçekleştirmektir.
 • Misak-ı İktisadi, "İzmir İktisat Kongresi"nde kabul edilmiştir.
 • Menemen olayı Türkiye Cumhuriyetiyle çok partili hayata geçişin belirli bir süre ertelenmesinde etkili olmuştur.
 • 1921 Anayasası'nda en önemli ve ilk değişiklik Cumhuriyet'in ilanıyla gerçekleşmiştir.
 • Atatürk İlkeleri 5 Şubat 1937'de 1924 Anayasası'na girmiştir.
 • Harf inkılâbından sonra okuryazar oranını artırmak amacıyla 1929'da "Millet Mektepleri" açılmıştır.
 • Mecelle, 1926'da kabul edilen Medeni Kanun'la yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası "Türkiye İş Bankası"dır.
 • Cumhuriyet Dönemi'nde özel girişimleri desteklemek amacıyla 28 Mayıs 1927'de "Teşvik-i Sanayi Kanunu" çıkarılmıştır.
 • Atatürk Dönemi'nde Sanayi ve Maadin, Emlak ve Eytam, Sümerbank, Etibank, Denizbank ve Halkbank gibi bankalar da kurulmuştur.
 • 1924 Anayasası'nda özellikle 1928 ve 1937 yıllarında yapılan değişiklikler anayasanın laikleşmesi açısından önemlidir.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI