Anadolu'ya İlk Türk Akınları…

25083
ANADOLU'YA İLK TÜRK AKINLARI Türk tarihinde Anadolu'ya yönelik ilk akınlar 4. yy.da…

Birleşmiş Milletler

14523
II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan olumsuz havayı dağıtmak dünya barışının,…

Karadeniz Bölgesi Özet

12866
Karadeniz Bölgesi'nin bölümleri Karadeniz Bölgesi'nin yerşekilleri Karadeniz Bölgesi'nde…

Nüfus ve Yerleşme Testi (94…

2968
Nüfus ve Yerleşme testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz... (TAVSİYEDİR)


Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem, Kabine Sis­temi

12 Eylül 1980 Darbesi sonucunda Millî Güvenlik Konseyi güdümünde hazırlanan 1982Anayasası'nın özellikleri şunlardır:

 • En kazuistik (her şeyi kuralla çözme yöntemi, ayrıntıcı) anayasadır.
 • En sert anayasamızdır (değiştirilmesi özel kurallara bağlıdır).
 • Yürütme organı güçlendirilmiştir.
 • Siyasi kararlar almadaki zorlukları giderici hükümler getirmiştir (Rasyonelleştirilmiş Parlamenterizm). Bu hükümler (tıkanık gidericiler) şunlardır:
 • Şartlar oluştuğunda cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenileme yetkisi vardır.
 • Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının en az üçte biri; karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı her hâlde üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından (139) az olamaz.
 • Siyasi parti grupları en az 20 milletvekilinden oluşur.

NOT: Devlet Denetleme Kurulu ilk kez 1982 Anayasası'nda yer almıştır.                     

1995'te 1982 Anayasası'nda yapılan değişikliklerşunlardır:

 • 12 Eylül 1980 askerî darbesini öven cümleler çı­karılmıştır.
 • Seçme ve siyasi partilere üye olma yaşı 18'e inmiştir.
 • Sendikaların siyaset yapma yasağı kalkmıştır.
 • Milletvekili sayısı 550'ye çıkarılmıştır.
 • Kamu çalışanlarının sendika kurmalarına izin verilmiştir.

NOTLAR

 • Oy verme işlemi ilk kez 1982 Anayasasıyla yasal bir zorunluluk hâline getirilmiştir.
 • 1961 Anayasası'ndaki çoğulcu demokrasi anlayışı 1982 Anayasası'nda yerini çoğunlukçu demokrasiye bırakmıştır.
 • Çoğulcu demokraside; sivil toplum örgütleri, üniversi­teler, sendikalar vb. aracılığıyla yönetime aktif katılım mümkünken çoğunlukçu demokraside çoğunluğun dediği olur.
 • Çoğulcu demokrasi; çoğunluğun mutlak hâkimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel hakla­rının kabul edilmesi gerektiğini savunan demokrasi modelidir.
 • 1921 Teşkilat-ı Esasi yumuşak, çerçeve anayasa; 1924, 1961, 1982 Anayasasısert/katı, kazuistik anayasa
 • 1961 ve 1982 anayasaları referandumla kabul edilmişlerdir.  
 • 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının başbakan ile ilgili or­tak hüküm; başbakanın meclis içinden seçilme zorunluluğudur.
 • Millî egemenlik ilkesi ilk kez 1921 Anayasası'nda yer almıştır.
 • 1924 Anayasası cumhuriyet tarihimizin ilk sert anayasasıdır. En sert anayasamız 1982 Anayasası'dır.
 • Sosyal devlet ilkesi ilk kez 1961 Anayasası'nda yer al­mıştır.
 • Temel hak ve özgürlüklerin en ayrıntılı yer aldığı ve en özgürlükçü anayasamız 1961 Anayasası'dır.  

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI