Bölgelerin Nüfus Bakımından…

37216
İç Anadolu Bölgesi Nüfus büyüklüğü bakımından 2. sıradadır. Bölge içinde en kalabalık…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

4358
SPK'nın temel görevi; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını…

Tanzimat Dönemi

3047
II. Mahmut'un 1839'da ölümü üzerine yerine Sultan Abdülmecit geçti. Bu dönemde II. Mahmut…

1921 Anayasası

4201
Hükümet Sistemi: Meclis Hükümeti (Yasama ve yürütme organları, yasamada toplanır). 1909…


Hükümet Sistemi: Parlamenter Sistem, Kabine Sis­temi

12 Eylül 1980 Darbesi sonucunda Millî Güvenlik Konseyi güdümünde hazırlanan 1982Anayasası'nın özellikleri şunlardır:

 • En kazuistik (her şeyi kuralla çözme yöntemi, ayrıntıcı) anayasadır.
 • En sert anayasamızdır (değiştirilmesi özel kurallara bağlıdır).
 • Yürütme organı güçlendirilmiştir.
 • Siyasi kararlar almadaki zorlukları giderici hükümler getirmiştir (Rasyonelleştirilmiş Parlamenterizm). Bu hükümler (tıkanık gidericiler) şunlardır:
 • Şartlar oluştuğunda cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenileme yetkisi vardır.
 • Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının en az üçte biri; karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı her hâlde üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından (139) az olamaz.
 • Siyasi parti grupları en az 20 milletvekilinden oluşur.

NOT: Devlet Denetleme Kurulu ilk kez 1982 Anayasası'nda yer almıştır.                     

1995'te 1982 Anayasası'nda yapılan değişikliklerşunlardır:

 • 12 Eylül 1980 askerî darbesini öven cümleler çı­karılmıştır.
 • Seçme ve siyasi partilere üye olma yaşı 18'e inmiştir.
 • Sendikaların siyaset yapma yasağı kalkmıştır.
 • Milletvekili sayısı 550'ye çıkarılmıştır.
 • Kamu çalışanlarının sendika kurmalarına izin verilmiştir.

NOTLAR

 • Oy verme işlemi ilk kez 1982 Anayasasıyla yasal bir zorunluluk hâline getirilmiştir.
 • 1961 Anayasası'ndaki çoğulcu demokrasi anlayışı 1982 Anayasası'nda yerini çoğunlukçu demokrasiye bırakmıştır.
 • Çoğulcu demokraside; sivil toplum örgütleri, üniversi­teler, sendikalar vb. aracılığıyla yönetime aktif katılım mümkünken çoğunlukçu demokraside çoğunluğun dediği olur.
 • Çoğulcu demokrasi; çoğunluğun mutlak hâkimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel hakla­rının kabul edilmesi gerektiğini savunan demokrasi modelidir.
 • 1921 Teşkilat-ı Esasi yumuşak, çerçeve anayasa; 1924, 1961, 1982 Anayasasısert/katı, kazuistik anayasa
 • 1961 ve 1982 anayasaları referandumla kabul edilmişlerdir.  
 • 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının başbakan ile ilgili or­tak hüküm; başbakanın meclis içinden seçilme zorunluluğudur.
 • Millî egemenlik ilkesi ilk kez 1921 Anayasası'nda yer almıştır.
 • 1924 Anayasası cumhuriyet tarihimizin ilk sert anayasasıdır. En sert anayasamız 1982 Anayasası'dır.
 • Sosyal devlet ilkesi ilk kez 1961 Anayasası'nda yer al­mıştır.
 • Temel hak ve özgürlüklerin en ayrıntılı yer aldığı ve en özgürlükçü anayasamız 1961 Anayasası'dır.  

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI