Hakkın Tanımı ve Türleri

8800
Hak, "Hukuk tarafından tanınan ve korunmasını isteme hususunda ferdin yetkili sayıldığı…

Hakların Kazanılması

8308
Aslen Kazanma Başkasına ait olmayan bir şey üzerinde bir kişinin hak elde etmesidir.…

Anayasa Mahkemesi

68990
Anayasa Mahkemesi, "Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun "da…

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin…

43710
Alanı en küçük olan coğrafi bölgedir. Doğal gölün bulunmadığı tek bölgemizdir. Yaz…


Kişinin Temel Hak ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları)

 • Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
 • Zorla çalıştırma yasağı
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği
 • Özel hayatın gizliliği ve korunması (Özel hayatın gizliliği - Konut dokunulmazlığı - Haberleşme hürriyeti)
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 • Din ve vicdan hürriyeti
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti
 • Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
 • Bilim ve sanat hürriyeti
 • Basın yayınla ilgili hükümler (Basın hürriyeti - Süreli ve süresiz yayın hakkı - Basın araçlarının korunması - Kamu tüzel kişiliklerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı - Düzeltme ve cevap hakkı)
 • Toplantı hak ve hürriyetleri (Dernek kurma hürriyeti - Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
 • Mülkiyet hakkı
 • Hakların korunması ile ilgili hükümler (Hak arama hürriyeti - Kanuni hâkim güvencesi - Suç ve cezalara ilişkin esaslar)
 • İspat hakkı
 • Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler (Pozitif Statü Hakları)

 • Ailenin korunması
 • Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 • Kamu yararı (Kıyılardan yararlanma - Toprak mülkiyeti - Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması – Kamulaştırma - Devletleştirme ve özelleştirme)
 • Çalışma ve sözleşme hürriyeti
 • Çalışma ile ilgili hükümler (Çalışma hakkı ve ödevi - Çalışma şartları ve dinlenme hakkı - Sendika kurma hakkı - Sendikal faaliyette bulunma hakkı)
 • Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt (Toplu iş sözleşmesi hakkı - Grev hakkı ve lokavt)
 • Ücrette adalet sağlanması
 • Sağlık, çevre ve konut (Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması - Konut hakkı)
 • Gençlik ve spor (Gençliğin korunması - Sporun geliştirilmesi)
 • Sosyal güvenlik hakları (Sosyal güvenlik hakkı - Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gere­kenler - Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları)
 • Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
 • Sanatın ve sanatçının korunması
 • Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerin sınırları

Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları)

 • Türk vatandaşlığı
 • Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
 • Siyasi partilerle ilgili hükümler (Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma - Siyasi partilerin uyacakları esaslar)
 • Kamu hizmetlerine girme hakkı (Hizmete girme - Mal bildirimi)
 • Vatan hizmeti
 • Vergi ödevi
 • Dilekçe hakkı

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI