Türkiye'de Mesken Tipleri

26240
Mesken, en küçük yerleşim birimidir. Kır yerleşmelerindeki evlerin yapısında genellikle…

Osmanlı Devleti Kültür ve…

6630
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet Konu Testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özet

12507
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yerşekilleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde iklim ve bitki…

Tasarruf Mevduatı Sigorta…

14603
TMSF, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla; mevduatın ve katılım…


12 Eylül 2010 Halk Oylamasıyla Yapılan Değişiklikler

 • Pozitif ayrımcılığın kapsamı genişletilmiştir. Anayasa'nın 10. Maddesine "Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." ibaresi eklenmiştir.
 • Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olmuştur.
 • Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenecektir.
 • Anayasa'nın "Seyahat Hürriyeti" başlıklı 23. maddesine, "vatandaşın yurtdışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle ve hâkim kararına bağlı olarak sınırlandırılabilecek." ifadesi eklenmiştir.
 • Çocukların korunmasına yönelik yeni düzenleme getirmiştir. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olmuştur. Devletin, her türlü istismara karşı, çocukları koruyucu tedbirleri alması hükmü getirilmiştir.
 • Bir kişinin aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 • Memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştır.
 • Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi zarardan sendikanın sorumlu tutulmamasını öngörmüştür. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, iş yavaşlatma ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılmıştır.
 • Kamu denetçiliği (ombudsman) kurumu oluşturulmuştur.
 • Partisinin kapatılmasına neden olan milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi uygulaması kaldırılmıştır.
 • Meclis Başkanlık Divanı'na, 2. devre seçilenler o dönemin sonuna kadar görev yapacaktır. Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır.
 • Memurlara yönelik uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açılmıştır.
 • "Adalet hizmetleri ile savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'nca denetimi, adalet müfettişleri ile hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri eliyle yapılacaktır." kararı eklenmiştir.
 • Anayasa Mahkemesi 17 asıl üyeden oluşmuştur. 3 üyesini Meclis, 14'ünü Cumhurbaşkanı seçecektir.
 • Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıldır. Görev süresi bitenler tekrar seçilemez.
 • Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuruda bulunabilme hakkı tanınmıştır.
 • Anayasa Mahkemesi 2 bölüm ve genel kurul halinde çalışacaktır.
 • Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacaktır.
 • Askeri yargının görev alanı yeniden belirlenmiştir. Buna göre, askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olmuştur.
 • Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her durumda adliye mahkemelerinde görülecektir. Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemelerde yargılanmayacaktır.
 • Askerî Yargıtay üyelerinin disiplin ve özlük işlerinde hâkimlik teminatı esasları dikkate alınacaktır. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için de hâkimlik teminatı getirilmiştir.
 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısı değiştirilmiştir. Bu kapsamda HSYK'nin üye sayısı 22 asıl 12 yedek üyeye çıkarılmıştır. HSYK'nin başkanı; Adalet Bakanı olmaya devam edecektir. "Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz." kararı getirilmiştir.
 • "Ekonomik ve Sosyal Konsey" Anayasa kapsamına alınmıştır.
 • 12 Eylül darbecilerine yargı yolu açılmıştır. Anayasa'nın, 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi'nde görev alanların yargılanmasını önleyen geçici 15. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI