Yürütme Testi - 2 (86 Soru)

6114
Yürütme Testi - 2'yi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. (86 SORU - TAVSİYEDİR)

Tarih Çalışma Notları

131039
KPSS Tarih Çalışma Notlarını indirmek için tıklayınız...

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

9077
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA GENEL DURUM XIII. yüzyılda Anadolu'da; Anadolu Selçuklu…

İslamiyet'ten Önceki Türk…

4913
İslamiyet'ten önceki Türk tarihi konu anlatımı ve 54 soruluk konu testini aşağıdaki ekten…


Merkezi idarenin başkent teşkilatı; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu ve bakanlıklardan oluşmaktadır. Bu kurumlar aynı zamanda devletin yürütme organını oluşturmaktadır.

BAKANLIKLAR:

 • Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin örgütlenmiş bölümleridir. Bakan, bir bakanlık biçiminde örgütlenmiş bulunan milli bir kamu hizmetinin en yüksek idari amiri konumundadır.
 • Bakanlıkların devlet tüzelkişiliğinden ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla olur.
 • Bakanlığın yetkilisi ve sorumlusu bakandır. Bakan gördüğü işlerin bir kısmını yetki devri yoluyla emrindeki memurlara gördürür. Ancak, Bakanlar Kurulu toplantılarına katılma ya da başka bir bakana vekâlet etmek gibi siyasal nitelikli yetkilerini asla devredemez.

8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ile "bakan yardımcılığı" kurumu oluşturulmuştur. Buna göre bakan yardımcıları, ilgili bakanlıklarla müsteşarları arasında bir görevde yer alacaktır.

Bakanın belli başlı yetkileri:

 • Yürüttüğü hizmet alanında Devlet tüzelkişiliğini temsil eder.
 • Merkezi idare ve taşra teşkilatı üzerinde hiyerarşik yetkiler kullanır.
 • Yönetmelikler çıkarabilir.
 • Harcama yapma yetkisi vardır.
 • Yerinden yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet yetkisi kullanır.

Bakanlık Müsteşarı: Bakanın en yakın yardımcısı ve danışmanıdır. Bakan sürekli, güvenceli bir devlet memurluğu değildir. Ancak müsteşar, memurluk güvencesine sahip, sürekli, görevli bir memurdur. Bakandan sonra bakanlığın en yüksek hiyerarşik amiridir.

BAKANLAR KURULU:

 • Başbakan ve bakanlardan oluşur. Cumhurbaşkanı gerekli görürse başkanlık eder. Cumhurbaşkanı oylamaya katılamaz. Bakanlar Kurulu siyasal bir organdır.
 • İdari görevleri ise; tüzük çıkarmak, gerektiğinde yönetmelik çıkarmak, idari işlemler tesis etmek (kararname ve karar adı altında) ve yüksek memurları atamaktır.
 • Kararname ve kararlar Başbakan ve bakanların hepsi tarafından imzalanarak oybirliği ile alınır (Genel ve kolektif sorumluluk). Ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanmalıdırlar.
 • Bir bakan görevden çekilmedikçe Bakanlar Kurulu kararnamesini imza etmekten kaçınamaz. Bakanlar Kurulu toplantıları gizli yapılır.

Anayasa'da yönetmelik çıkarabilecekler arasında Bakanlar Kurulu sayılmamasına rağmen Anayasa Mahkemesi gerektiğinde Bakanlar Kurulunun da yönetmelik çıkarabileceğini kabul etmiştir.

BAŞBAKANLIK:

Bakanlıklar arasında işbirliğini ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Bazı kuruluşlar Başbakanlığa bağlanmıştır;

 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
 • Devlet Personel Daire Başkanlığı
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • GAP İdaresi Başkanlığı
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Basın - Yayın Genel Müdürlüğü
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
 • Atom Enerjisi Kurumu
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
 • Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
 • Denizcilik Müsteşarlığı
 • Genelkurmay Başkanlığı

Bu sayılan kurumların devletten ayrı tüzelkişilikleri yoktur. Ancak Başbakanlığa bağlı olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Basın - Yayın Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü'nün ise kamu tüzel kişiliği vardır.

CUMHURBAŞKANI:

Siyasal olarak sorumluluğu yoktur. Tek başına yaptığı işlemlerden sorumlu tutulamadığı gibi, ortak imzayla yapılan işlemlerden başbakan veya ilgili bakan sorumlu olur (Karşı imza kuralı).

Ceza sorumluluğu ise sadece vatana ihanet suçuyla sınırlıdır.

Cumhurbaşkanlığı Örgütü

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı: İlk kez 1982 Anayasasıyla getirilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulur.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı

Başyaverlik

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi

Devlet Denetleme Kurulu:

İlk kez 1982 Anayasasıyla getirilmiş bir kuruluştur.

Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Cumhurbaşkanının talimatıyla;

 • Tüm kamu kuruluş ve kurumlarında,
 • Tüm kamu kuruluş ve kurumları tarafından en az sermayelerinin yarısından çoğuna katılmak suretiyle oluşturulan her türlü kuruluşta,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında (Barolar, ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları gibi)
 • Her türlü düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında (sendikalar gibi)
 • Kamuya yararlı derneklerde ve vakıflarda, her türlü araştırma, inceleme ve denetleme yapma görevi vardır.

Silahlı Kuvvetler ve Yargı Organları denetim alanı dışındadır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI