Anadolu Selçuklu Devleti ve…

6676
A. DEVLET YÖNETİMİ Anadolu Selçuklu Devleti, devlet yönetim örgütünü Büyük Selçuklulardan…

Sayılar Konu Testi - 2

3138
Sayılar testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Marmara Bölgesi Özet

3432
Marmara Bölgesi'nin bölümleri Marmara Bölgesi'nin yerşekilleri Marmara Bölgesi'nde iklim…

Türkiye'de Ulaşım

4306
Türkiye'de ulaşımı etkileyen faktörler (yer şekilleri, yükseklik, eğim, denizler ve…


A) EGEMENLİK KAYNAĞINA GÖRE DEVLET ŞEKİLLERİ

1) Monarşi:

Mutlak Monarşi: Bütün yetkinin tek bir kişinin elinde toplandığı yönetim şeklidir. Meşrutiyet öncesi Osmanlı Devleti bu yönetim şeklinin bir örneğidir.

Meşruti Monarşi: Hükümdarın yetkilerinin yazılı bir anayasa ile sınırlandırıldığı yönetim şeklidir. I. ve II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti bu yönetim şekline örnektir.

2) Oligarşik Devlet: Egemenliğin bir grup ya da zümre tarafından kullanıldığı yönetim şeklidir. Suriye, İyonya Medeniyeti bu yönetim şekline örnektir.

3) Teokratik Devlet: Devletin yönetiminde dini esasların etkili olmasıdır. İran Devleti bu yönetim şekline örnektir.

4) Laik Devlet: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı, ülke yönetiminin akıl ve bilime dayandırıldığı yönetim şeklidir. Türkiye Cumhuriyeti bu yönetim şekline örnektir.

5) Demokratik Devlet (Cumhuriyet): Ülke yönetiminin halk egemenliğine dayandırıldığı rejimdir. Egemenlik tek bir kişiye değil, birden fazla kişiye aittir ve halkın iradesinden kaynaklanır. Demokratik bir toplumda halk yöneticileri seçim yoluyla belirler. Devletin idari örgütlenmesi anayasa ile düzenlenir.

B) HUKUKİ YAPILARINA GÖRE DEVLET ŞEKİLLERİ

1) Üniter Devlet: Üniter sistem, tekçi devlet sistemidir. Siyasal yönden merkeziyetçiliği simgeler. Bir yürütme, bir yasama, bir yargı organı vardır. Merkezi yönetimin gözetimi altında köyler, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il idaresi gibi birimler bulunur. Türkiye, Fransa, İtalya, Japonya, Norveç, Portekiz, İngiltere, Yunanistan üniter devlet örnekleridir.

Merkezi Üniter Devlet: Devletin dışında başka kamu tüzel kişisinin bulunmadığı, devlet faaliyetlerinin hepsinin merkezden yürütüldüğü devlet şeklidir.

Adem-i Merkezi Üniter Devlet: Bir takım devlet faaliyetlerinin kamu tüzel kişileri tarafından yürütüldüğü devlet şeklidir.

2) Birleşik (Karma) Devlet: Birden çok devletin bir araya gelmesinden oluşur.

Federal Sistem: Kendi içlerinde belli bir özerliği koruyarak iki ya da daha fazla devletin aynı merkezi iktidara tabi olmak üzere oluşturdukları bir devlet topluluğudur. Federal sistemde federe devletlere bağlı çeşitli alt birimler vardır. Kırsal bölgeler, bölge yönetimleri, komünler, özel bölgeler gibi. ABD, Avusturya, Almanya, Kanada, Rusya hep federal sistemin örnekleridir.

Konfederasyon: Yasama, yargı ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamış bulunan devletlerin bir birlik meydana getirmesidir. Çoğunlukla savunma amacıyla kurulmuş ve günümüzde çok az kalmış bulunan konfederasyonlarda, tüm yetkiler, konfederasyonu oluşturan devletlere aittir. Örneğin; 25 kantondan oluşan bir konfederasyon olan İsviçre gibi.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI