2014 Güncel Bilgiler Testi

5132
2014 güncel bilgiler testini (50 Soru) aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Türkiye'de Nüfus Yoğunluğu

5062
Aritmatik nüfus yoğunluğu Fizyolojik nüfus yoğunluğu Tarımsal nüfus yoğunluğu Tablolar ve…

Milletvekili Seçimleri

4505
Ülkemizde milletvekili genel seçimleri, dört (2007 referandumundan önce beş) yılda bir,…

Osmanlı Devleti'nde Sosyal ve…

5209
SOSYAL HAYAT Osmanlı Toplumu: Osmanlı toplumunda aynı dönemde Avrupa devletlerinde olduğu…


1982 Anayasası'nda Yapılan Değişiklikler Özel

1987 Yılı Değişiklikleri

 • Oy verme yaşı 21'den 20'ye indirildi.
 • TBMM üye sayısı 400'den 450'ye çıkarıldı.
 • Geçici 4.madde kaldırılarak eski siyasi liderlerin siyaset yasağı kaldırıldı.
 • Referandumun alanı genişletilerek halkın Anayasa değişiklikleri üzerindeki etkisi arttırıldı.

1993 Yılı Değişiklikleri

 • Radyo ve televizyon yayınları üzerindeki devlet tekeli kaldırıldı.

1995 Yılı Değişiklikleri

 • 1980 askeri müdahalesinin meşruluğunu savunan cümleler Anayasadan çıkarıldı.
 • Oy verme ve siyasi partilere üye olabilme yaşı 18'e indirildi.
 • TBMM'nin üye sayısı 450'den 550'ye çıkarıldı.
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına oy hakkı verildi.
 • Kamu görevlilerine sendika kurma hakkı verildi.
 • Siyasi partilere yurt dışında örgütlenme, kadın ve gençlik kolları kurma hakkı verildi.
 • Yüksek öğretim görevlileri ve öğrencilerine siyasi partilere üye olma olanağı verildi.
 • Seçimlerde oy kullanabilmek için sandık seçmen listesine kayıt olma şartı getirildi.
 • Bir milletvekilinin parti değiştirmesi, milletvekilliğinin düşme sebebi olmaktan çıkarıldı.
 • Vakıf, dernek, sendika ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının siyasi faaliyetlerde bulunma ve siyasi partilerle işbirliği yapma yasağı kaldırıldı.

1999 Yılı Değişiklikleri

 • DGM'de askeri hâkim ve savcıların varlığına son verildi.
 • Özelleştirmenin önü açıldı.
 • Kamu hizmetleri imtiyaz sözleşmelerinde Danıştay'ın rolü istişari hale getirildi ve bu konudaki uyuşmazlıklarda milletlerarası tahkime gidileceği öngörüldü.

2001 Yılı Değişiklikleri

 • Temel haklarla ilgili genel sınırlandırma sebepleri kaldırıldı.
 • Sınırlandırmanın Anayasa'nın öngördüğü şartlarda hakkın özüne dokunulmayacak şekilde ve ölçülülük ilkesine uygun yapılabileceği öngörüldü.
 • Yargılama öncesi gözaltı süresi 15 günden 4 güne indirildi.
 • Siyasi partilerin ne zaman Anayasaya aykırı fiillerin odağı haline geldiği açıklığa kavuşturuldu.
 • Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partileri kapatmanın yanında devlet yardımından yoksun bırakabileceği kararlaştırıldı.
 • Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partileri ancak 3/5 çoğunlukla kapatabileceği öngörüldü.
 • Milli Güvenlik Konseyi Döneminde çıkarılan düzenlemelerinde Anayasa Mahkemesince denetlenebileceği öngörüldü.
 • MGK'ya Başbakan yardımcılarının ve Adalet Bakanının da alınması öngörüldü.
 • MGK kararları tavsiye niteliğine dönüştürüldü.

2002 Yılı Değişiklikleri

 • Milletvekillerinin seçilme yeterliliği ile ilgili "ideolojik ve anarşik eylemlere katılma" ifadesi kaldırılarak "terör eylemlerine katılma" şeklinde değiştirildi.
 • Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesi kalmaması durumunda boşalmayı takip eden 90 gün sonraki pazar günü ara seçim yapılacağı öngörüldü. (2002 yılında Siirt'te yapılan ara seçimlerde ilk defa uygulandı.)

2004 Yılı Değişiklikleri

 • Ölüm cezası kaldırıldı.
 • Vatandaşların Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği durumlarda yabancı bir ülkeye verilebileceği öngörüldü.
 • Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda uluslararası antlaşmaların hükümlerinin esas alınacağı kabul edildi.
 • Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı.
 • Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan devlet mallarının TBMM adına Sayıştay'ca denetlenebileceği öngörüldü.

2005 Yılı Değişiklikleri

 • Katma bütçe uygulamasına son verildi.
 • Banka açma yetkisi Bakanlar Kurulundan alınarak BDDK'ya verildi.
 • Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması yetkisi Sayıştay'a verildi.
 • Merkezi yönetimin bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderlerinin
 • Sayıştay tarafından denetlenmesi öngörüldü.

2006 Yılı Değişiklikleri

 • Milletvekili seçilme yaşı 30'dan 25'e indirildi.

2007 Yılı Değişiklikleri

 • Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi benimsendi.
 • Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl ve bir kimsenin iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği belirlendi.
 • Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme için meclis içinden veya dışından 20 milletvekilinin yazılı teklifi veya oyları %10'u geçemeyen siyasi partilerin ortak aday gösterebilecekleri öngörüldü.
 • Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde, makamın herhangi bir sebeple boşalması durumunda da boşalmayı takip eden 60 gün içinde yapılacağı öngörüldü.
 • Genel oyla yapılacak seçimlerde oyların salt çoğunluğunu alan aday seçilir. İlk oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra yapılacak 2.oylamaya en çok oy almış iki aday katılması ve salt çoğunluğu alan adayın seçilmesi öngörüldü.
 • Milletvekili genel seçimleri 5 yıldan 4 yıla indirildi.
 • TBMM'de tüm toplantılarda üye sayısının 1/3'ünün katılması yeterli görüldü.

2010 Yılı Değişiklikleri (Referandum ile Yapılan Değişiklikler)

 • Kadın, çocuk, yaşlı, özürlü, harp ve vazife şehitleri, dul ve yetim, malul ve gazilere pozitif ayrımcılık getirildi.
 • Herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteyebileceği ve kişisel verilerin ancak kanunla öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile kullanılabileceği öngörüldü.
 • Vatandaşların yurt dışına çıkma hürriyetinin ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararıyla sınırlandırılabileceği öngörüldü.
 • Devletin her türlü istismara karşı çocukları koruyucu önlemler alması öngörüldü.
 • Memurların ve diğer kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına sahip olabileceği, bu konuda çıkabilecek uyuşmazlıklarda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabileceği ve kurulun kararının kesin olduğu belirtildi.
 • Bir kişinin aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabileceği belirtildi.
 • Partisinin temelli kapatılmasına sebep olan milletvekilinin üyeliğinin düşmeyeceği belirtildi.
 • YAŞ'ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılma hariç her türlü ilişki kesme kararına karşı yargı yolu açıldı.
 • TBMM Başkanlığına bağlı Kamu Denetçileri Kurumunun oluşturulacağı ve idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri inceleyeceği, Kamu başdenetçisi'nin TBMM tarafından gizli oy ile 4 yıl için seçileceği belirtildi.
 • Memurlara verilen uyarı ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açıldı.
 • Yargı yetkisinin idari eylem ve işlemlerde hukuka uygunluğun denetimi ile sınırlı olup hiçbir suretle yerindenlik denetimi şeklinde olmayacağı öngörüldü.
 • Adalet hizmetleri ve savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'nca denetimi adalet müfettişleri ile hakim ve savcılık mesleğinden olan iç denetçiler; inceleme ve soruşturma işlemlerinin ise adalet müfettişleri tarafından yapılacağı öngörüldü.
 • TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde iki kez seçim yapılacağı, ilk seçimlerin görev süresinin iki yıl ikinci devre seçilenlerin görev süresinin ise o yasama döneminin sonuna kadar devam edeceği belirtildi.
 • Askeri mahkemelerin, asker kişilerin sadece askerlik göre ve hizmetleriyle ilgili olarak işledikleri askeri suçlara bakacağı; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davaların sivil mahkemelerde görüleceği belirtildi.
 • Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabileceği öngörüldü.
 • Anayasa Mahkemesi üyelerinin 12 yıl için seçileceği belirtildi.
 • Anayasa Mahkemesi üye sayısı ve seçimi değiştirildi.
 • Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabileceği belirtildi.
 • Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına veya devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için üye tam sayısının 2/3 oy çokluğunun şart olacağı belirtildi.
 • Meclis Başkanı, Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanabileceği belirtildi.
 • Mevcut Anayasa Mahkemesi üyelerinin 65 yaşına kadar görevlerini sürdüreceği, yedek üyelerin asil üye sıfatını kazanacağı belirtildi.
 • Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasal kurum haline getirildi.
 • HSYK'nın üye sayısının ve seçiminin değiştirilmesi öngörüldü.
 • HSYK'nın meslekten çıkarma kararlarına karşı yargıya başvurulabileceği belirtildi.
 • 12 Eylül müdahalesi döneminde Milli Güvenlik Kurulu'nun işlem ve eylemlerinden dolayı yargılanamayacağını öngören geçici madde kaldırıldı.

Yorumlar  

+1 #4 Bilal 04-08-2016 12:47
22 ekimde kppss ye gircez lütfen biri söylesin en yapılan değişiklik 2010 mu mesliade 2014 yılında da değişiklik yapıldığını okudum takvim gazetesinde burda en ćok dikkatimi çeken degisiklik siyasi partilerin mali denetimini yapan anayasa mahkemesi değilde Sayıştay ın olduğu.
Alıntı
+1 #3 bu çelişkinin cecabı 03-08-2016 08:09
Bu çelişkinin cevabı yokmu
Alıntı
0 #2 Cevap 27-09-2014 17:07
Alıntılandı özgür:
Oy verme yaşı 21'den 20'ye indirildi.
Oy verme ve siyasi partilere üye olabilme yaşı 18'e indirildi.
bu nasıl bir çelişki


Yıllar farklı yalnız. Bu konuda yıllara göre anayasal değişiklikler verilmiş.
Alıntı
0 #1 özgür 26-09-2014 22:23
Oy verme yaşı 21'den 20'ye indirildi.
Oy verme ve siyasi partilere üye olabilme yaşı 18'e indirildi.
bu nasıl bir çelişki
Alıntı

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI