İslamiyet Öncesi Türk Tarihi…

23878
Orta Asya göçleri ile Türkler dünyanın çeşitli yerlerine yayılmışlardır. Bu yüzden Türk…

Türkiye'nin Jeolojik Yapı…

8689
Büyük kısmı III. ve IV. jeolojik zamanlarda oluşmuş genç arazi yapısına sahiptir. Alp…

Sözcükte Anlam Testi - 1

3568
Sözcükte Anlam Testi - 1'i aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...

Yürütmenin Düzenleyici…

16253
Kanun hükmünde kararname Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri…


18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

SEÇİMLERDE OY KULLANAMAYACAKLAR

 • 18 yaşından küçükler
 • Türk vatandaşı olmayanlar
 • Akıl hastaları
 • Silahaltında bulunan er ve erbaşlar
 • Askeri öğrenciler
 • Cezaevlerinde bulunan hükümlüler (taksirli suçlar hariç)

NOT: Cezaevinde bulunan tutuldular ve taksirli suçlardan hüküm giyenler oy kullanabilirler.

NOT: Kasıtın olmadığı, kazara işlenen suçlara taksirli suç denir.

ANAYASAL SEÇİM İLKELERİ

 • Seçimler ve halkoylaması, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetimi ve denetimi altında yapılacaktır.
 • Genel oy: Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın, bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmalarıdır.
 • Eşit oy: Her seçmenin eşit ağırlıkta tek bir oy hakkına sahip olmasıdır. Buna göre, kişinin eğitim düzeyi, sosyal statüsü ya da hayat standardı ona daha fazla oy kullanma hakkı tanımaz.
 • Seçimlerin serbestliği: Seçmenin, her türlü siyasi ve ekonomik etkilerden ve baskılardan uzak olarak, kendi tercihine göre oyunu kullanabilmesidir.
 • Tek dereceli seçim: Seçmenlerin, araya başka seçmenler girmeden, doğrudan doğruya temsilcierini seçebilmeleridir.
 • Gizli oy: Seçmenin kullandığı oyun hiç kimse tarafından bilinmemesidir. Böylece seçmen her türlü korkudan uzak olarak oyunu kullanabilecektir.
 • Açık sayım ve döküm: Oyların, kamuoyunun şahitliğinde açılıp, sayılıp, tasnif edilmesidir. Seçimlere hile karıştırılmasını engellemek amacıyla getirilmiştir.

NOT: Türkiye'de 1934'den beri genel oy sistemi uygulanmaktadır. 1946 seçimlerine kadar iki dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. 1946 seçimleri ise tek dereceli sisteme göre yapılan ilk seçimdir. 1950 yılına kadar açık oy, gizli sayım ve döküm uygulaması vardı. 1950 yılında, gizli oy, açık sayım ve döküm uygulamasına geçildi.

NOT: 1982 yılında oy vermek ilk defa Seçim Kanunu ile zorunlu hale getirilmiştir ve seçimlere katılmayanlara para cezası öngörülmüştür. Bu hüküm 1987 yılında yapılan değişiklikle Anayasaya da girmiştir.

SEÇİM SÜRELERİ

 • Genel Seçimler (TBMM Seçimleri) 4 yılda bir yapılır. (2007 Anayasa değişikliği)
 • Yerel Seçimler (Belediye, il özel idaresi, muhtar vs. seçimleri) ise 5 yılda bir yapılır.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TC VATANDAŞLARININ OY KULLANMASI

Yurt dışında 6 aydan fazla ikamet eden seçmenler genel seçimlerin yapılacağı günün 75 gün öncesinden başlamak üzere seçim günü akşamı saat 17.00'ye kadar yurda giriş ve çıkışlarında, gümrük kapılarında kurulacak seçim sandıklarında oy kullanabilirler.

SEÇİMLERİN YARGI DENETİMİ, GÖZETİMİNDE YAPILMASI VE YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK)

Seçimlerin genel yönetim ve denetimi Yüksek Seçim Kurulunca yapılır. Yüksek Seçim Kurulu 11 üyeden oluşur. Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurulları tarafından, kendi üyeleri arasından seçilir.

GÖREVLERİ:

 • Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimini sağlar.
 • Seçim süresince ve seçimden sonra, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceler ve kesin karara bağlar.
 • TBMM üyelerinin ve Cumhurbaşkanının seçim tutanaklarını kabul eder.
 • Seçim çevrelerini belirler.
 • Her seçim çevresinden çıkartılacak milletvekili sayısını saptar.

NOT: Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Yani kurulun kararları kesindir.

NOT: Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

NOT: Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasının yönetim ve denetimi de, milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

NOT: Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.

NOT: Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI