Kişi Kavramı

5573
GERÇEK KİŞİLER Günümüzün modern hukuk düzenleri cinsiyet, ırk, din, dil, vs. gibi farklar…

KPSS Tarih Karma Test - 2

2365
KPSS Tarih Karma Test - 2'yi indirmek için tıklayınız... (80 SORU)

Hukukun sınıflandırılması

6767
Hukuk kuralları birbirine bağlı ve birbirleriyle iç içe ve ilişkili durumda olup, bir…

Türkiye'de Turizm

5479
Türkiye'de turizm ve turizm türleri Turizmin yararları Turizmi etkileyen faktörler…


Hukukun sınıflandırılması

Hukuk kuralları birbirine bağlı ve birbirleriyle iç içe ve ilişkili durumda olup, bir bütünlük arz eder. Bununla birlikte hukuk kökeni Roma Hukuku'na giden bir ayrıma göre, "Kamu Hukuku" ve "Özel Hukuk" olarak iki bölüme ayrılır.

KAMU HUKUKUNUN DALLARI


Kamu Hukuku, genel olarak, devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenişine, işleyişine ve gördükleri hizmete ilişkin kurallardan oluşan hukuk dalıdır.


1. Anayasa Hukuku: Anayasa hukuku, devletin şeklini, yapısını, organlarının görev ve yetkilerini, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür. Türkiye anayasa hukuku 1982 TC anayasasıyla ilişkili olarak incelenmektedir.

2. İdare Hukuku: İdare hukuku, devlet idaresinin örgüt ve işleyişi, kişilerin idare ile olan ilişki ve anlaşmazlıkları ve kamu hizmetlerinin görülmesi gibi konuları düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür.

3. Ceza Hukuku: Ceza hukuku, suç oluşturan eylem ve davranışların nelerden ibaret bulunduğu, bu eylem ve davranışlarda bulunanlara ne gibi yaptırımlar, yani "ceza"lar uygulanacağını gösteren hukuk kurullarının tümünden meydana gelmektedir.
Hangi eylem ve davranışların suç oluşturacağını ve bunlara ne gibi cezalar verileceğinin önceden bir kanunla belirtilmesi gerekir ki, buna "kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi" denir.


a. Suç ve Suçun Unsurları


Suç: Kanunun ceza tehdidiyle yasaklamış olduğu fiillerdir.

Suçun unsurları: Suçun unsurları demek, bir fiilin suç sayılabilmesi için bulunması gerekli olan unsurlar demektir. O halde, bu unsurlar bir arada bulunmadıkça bir fiili suç olarak nitelendirmek mümkün değildir. Suçun unsurlarını; hukuka aykırılık, kanuni unsurlar, maddi unsur ve manevi unsur olmak üzere dört noktada toplayabiliriz.

Hukuka aykırılık: Fiil hukuka aykırı ise suçtur. Hukuka uygun hareket eden kişinin fiili suç teşkil etmez. Meşru müdafaa, hakkın icrası, zaruret hali gibi

b. Ceza ve Ceza Ehliyeti


Ceza: Kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır. Cezanın biri suçlunun ıslahı, diğeri ise suç işlemeyi önleme olmak üzere başlıca iki amacı vardır.
Cezaların da suçlar gibi önceden kanunla belirlenmesi şarttır. Hiç kimse kanunun öngörmediği bir ceza ile cezalandırılmaz.

Ceza ehliyeti: "Türk Ceza Kanunu" ceza ehliyetini ayırt etme gücü ve yaş bakımından özel şekilde düzenlemiştir.

Konu anlatımını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

YUKARI