Sitemizde yer alan dosyaları indirmek için tıklayınız...

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın en ağır maddesi 7.maddedir.
Hukuk Kurallarının Çeşitleri: Emredici, tamamlayıcı, yorumlayıcı, tanımlayıcı, yetki verici


  • Yargıtay, adliye mahkeme­lerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hüküm­lerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli da­valara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
  • Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayı­lanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku­rulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir.
  • Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler ye­niden seçilebilirler.
  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasın­dan Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
  • Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi, başkan, başkanvekille­ri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Baş­savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
Yorumlar (0)add comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy

  Bu site KPSS konu anlatımları ve KPSS testlerinden oluşmaktadır. Görüş ve dilekleriniz için lütfen iletişime geçiniz.   2010-2013 © KPSShazirlik.Net