Türkiye Yerşekillerinin Genel…

20732
1. Yer şekilleri engebelidir (Özellikle Karadeniz Doğu Anadolu, Akdeniz). Bu nedenle;…

Valinin Yetki ve Görevleri

49333
İl idaresinin başı ve yürütme organıdır. İli yetki ge­nişliği ilkesine göre yönetir. Adli…

Yürütmenin Düzenleyici…

16245
Kanun hükmünde kararname Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri…

Kamu Tüzel Kişiliği

196980
Kamu tüzel kişiliği, kanunla ya da kanunun açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak kurulan,…


1. Kurtuluş Savaşı boyunca halkın ulusal direniş örgütlerini kurması, Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk toplumunca benimsendiğini gösteren bir kanıttır?

A) Bağımsızlık
B) Çağdaşlaşma
C) Devletçilik
D) Devrimcilik
E) Halkçılık

2. Laiklik İlkesi ile ilgili;

I. İnanç özgürlüğüdür.
II. Aklı ve bilimi toplum yaşamına egemen kılmak is ter.
III. Türk toplumunun öz kültürüne aykırıdır.
IV. Türk toplumunun aydınlanmasını sağlamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) II ve IV
B) II ve IV
C) I ve II
D) II, III ve IV
E) I, II ve IV

3. Atatürk demokratik bir toplum oluşturmak, farklı görüşlerin yönetimde yer almasını sağlamak için çok partili yönetime geçme denemelerinde bulunmuş ancak başarılı olamamıştır. Atatürk bu tutumuyla toplumun hangi ilkeyi benimsemesini sağlamaya çalışmıştır?

A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) İnkılapçılık
E) Cumhuriyetçilik

4. Atatürk Dönemi'nde; Türk Dil Kurumu açılarak Arapça, Farsça ve İngilizce gibi sözcükler yerine öz Türkçe sözcüklerin kullanılması çalışmalarına başlanmıştır. Atatürk Dönemi'nde bu yöndeki çabaların hangi amacı taşıdığı söylenemez?

A) Türkçeyi bilim ve kültür dili yapmak
B) Türk ulusunun milli kimliğini korumasını sağlamak
C) Toplum içinde ayrıcalık yaratan unvanlara son ver mek
D) Uluslaşma sürecini hızlandırmak
E) Yabancı kökenli sözcükler yerine halkın anladığı Türkçe sözcükler kullanmak

Testi ve cevap anahtarını indirmek için tıklayınız...

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI