Sayfa 1 da/de 1
Süre:
SORU 1

Osmanlı Padişahı III. Selim;
- Batı tarzında Nizam-ı Cedit Ordusu'nu kurmuş,
- Avrupa başkentlerinde ilk kez sürekli elçilikler açmış,
- Yerli malı kullanımını özendirmiş,
- Doğu ve Batı klasiklerinden çeviriler yaptırmıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Avrupa'daki gelişmeler yakından izlenmiştir.
B) Yerli üretimin korunması amaçlanmıştır.
C) Kültürel gelişmeler sağlanmıştır.
D) Batı'nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
E) Islahatların yapılmasında halkın desteği sağlanmıştır

SORU 2

"Osmanlı Devleti XVIII. yy. da, Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek ve Avrupalı devletlerin arasındaki ilişkileri gözlemlemek amacıyla, Avrupa başkentlerinde geçici elçilikler açmıştır." Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kaybedilen, toprakların geri alınmak istenmesi
B) Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
C) İngilizlerin Osmanlı'ya karşı azınlıkları kışkırtması
D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan geri kaldığını kabul etmesi
E) Yeniçerililerin yeniliklere karşı çıkması

SORU 3

- Lâle Devrinde Avrupa'dan matbaanın getirilmesi
- I. Mahmut'un orduyu eğitmek için Avrupa'dan subaylar getirmesi
- III. Selim'in Avrupa tarzında Nizam-ı Cedit ordusu kurması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti'nin güçlendiğinin
B) Avrupa'nın, üstünlüğünün kabul edildiğinin
C) Batı'nın daha demokratik olduğunun
D) Halkın yönetime ortak edilmeye çalışıldığının
E) Avrupa ile diplomatik ilişkilerin zayıfladığının

SORU 4

"Osmanlı Devleti'nde yönetim kadrolarının oluşturulmasında tek yetkili kişi padişahtır. Ancak XVII. yüzyıldan itibaren padişahın yeniçerilerin isteklerini dikkate alarak saray görevlilerini seçtiği görülmüştür." Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Yeniçerilerin yönetim üzerinde etkilerinin arttığına
B) Yönetim değişikliğinin olduğuna
C) Batılılaşma hareketlerinin başladığına
D) Padişahların bilgisiz kişiler olduğuna
E) Halkın yönetime katıldığına

SORU 5

"Lâle Devrinde batılılaşmanın başlamasıyla saraydaki zevk ve eğlence daha da artmıştır. Bu duruma halk tepki göstermiş ve Patrona Halil önderliğinde isyan etmiştir." Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Yeniliklerin askeri alanla sınırlı kaldığının
B) Halkın her türlü gelişmeye tepki gösterdiğinin
C) Batılılaşmanın halkın yaşamında bir iyileşme yaratmadığının
D) Halkın yeniliklerin öncüsü olduğunun
E) Halkın eğitim ve kültürün gelişmesine tepki gösterdiğinin

SORU 6

"Lâle Devrinde Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa devletin ileri gelen bilim adamlarını toplayarak, Arapça ve Farsçadan eserler çevirtti. İstanbul'da yeni kütüphaneler açtırdı. Devrin şair, yazar ve musikişinaslarına değer verip, onları destekledi." Buna göre Lale Devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Düşünsel ve kültürel hayata önem verildiği
B) Padişahların geri planda kaldığı
C) Edebi eserlerin çıkmasının engellendiği
D) Arapça ve Farsçanın yasaklandığı
E) Batılılaşma hareketlerinin önemsenmediği

SORU 7

"XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Avrupa'dan mühendisler getirilerek ordunun düzeltilmesine girişilmiş; Batı dillerinden tıp ve astronomi kitapları çevrilmiş, Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiş ve askeri okullar açılmıştır." Bu açıklamaya göre XVIII. yüzyıl ıslahatları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Avrupa'nın bilim ve tekniğine önem verilmiştir.
B) Ordu yenilenmeye çalışılmıştır.
C) Batılılaşma siyaseti izlenmiştir.
D) Askeri eğitime önem verilmiştir.
E) Halk yönetime katılmıştır.

SORU 8

"III. Selim Batılı devletlerin askeri ve teknik alanlardaki üstünlüğünü kabul eden Osmanlı padişahlarındandır." Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda ortaya çıkan gelişmelerden biridir?

A) Devletin bozulan düzeni için raporlar hazırlatılması
B) Nizam - ı Cedit adı verilen Avrupa tarzı bir ordu kurdurması
C) Nizam-ı Cedit'in finansmanını sağlamak için İrad-ı Cedit hazinesinin oluşturması
D) Şehre göçleri önlemek için han ve kahvehaneleri kapattırması
E) Vezir sayısını sınırlandırması

SORU 9

"XVIII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde görülen ıslahatların öncelikle askeri alanda yoğunlaşması, devletin askeri alandaki yenilgilere son verme isteğiyle açıklanabilir." Islahatların askeri alanda yoğunlaşmasının devlete aşağıdaki hangi yararı sağladığı savunulabilir?

A) Ulema sınıfının niteliğinin ortaya çıkması
B) Geleneksel bir toplum yapısına dayanıldığının anlaşılması
C) Devletin varlığını sürdürmesi
D) İç isyanların sona ermesi
E) Yeniçeri Ocağı'nın devlete bağlanması

SORU 10

- Yeniçeri Ocağı'nın bozulduğunu belirten Genç Osman'ın öldürülmesi
- Lale Devri yeniliklerinin Patrona Halil İsyanı'yla sona ermesi
- Nizam-ı Cedit ıslahatlarına karşı Kabakçı Mustafa isyanının çıkarılması

Yukarıdaki olaylar daha çok aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Padişahların yetersiz olmasının
B) Tımar Sistemi'nin bozulmasının
C) Avrupalı devletlerle kuvvetli ilişkiler kurulamamasının
D) Yeniçerilerin ve ulemaların devlet içerisinde etkili olmasının
E) Askeri ocakların halkla çatışma içerisinde olmasının

Your response contain errors which are highlighted in red. Please correct them and try again.

Bu testi değerlendiriniz.

Çıkış
YUKARI