Sayfa 1 da/de 1
Süre:
SORU 1

Trablusgarp Savaşı'nın çıkmasında,
I. Sömürgecilik
II. Hammadde ve pazar bulma
III. Hanedan çekişmesi
faktörlerinden hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 2

Trablusgarp savaşı'mn sonuçları arasında,
I. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki hakimiyeti son bulmuştur.
II. On iki Ada ve Rodos Adası geçici olarak İtalya'ya verilmiştir.
III. İtalya'nın Akdeniz'de ki etkinliği artmıştır.
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 3

I. Balkan Savaşlarının başlaması
II. I.Dünya Savaşı'nın başlaması
III.Londra Konferansfnın yapılması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, Osmanlı Devleti'nin Uşi Antlaşması'nı imzalamasında etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 4

İtalya, Derne ve Tobruk'taki direnişi kırmak için;
I. Ege Adalarını ele geçirme
II. Çanakkale Boğazı'nı top ateşine tutma
III.Süveyş Kanalı'nı kontrol etme
yukarıdaki gelişmelerden hangilerine başvurmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II ve III

SORU 5

I. I Dünya Savaşı
II. I. Balkan Savaşı
III. II. Dünya Savaşı
Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin çıkmasında Milliyetçilik akımının etkisi olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 6

I. 93 Harbi
II. I.Dünya Savaşı
III.Trablusgarp Savaşı
Yukarıdaki savaşlardan hangilerinin çıkmasında hammadde ve pazar elde etme mücadelesinin etkili olduğu söylenemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve II

SORU 7

I. Muş ve Bitlis'in geri alınması
II. Derne ve Tobruk'ta başarı elde edilmesi
III. Çanakkale Savaşı'nın kazanılması
Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesinde Mustafa Kemal'in rolü olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 8

Osmanlı Devleti'nin
-Mısır'ın İngilizlerin işgali altında olması
-Donanmanın yetersiz olması
nedeniyle gönüllü birliklerle mücadele etmek zorunda kaldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) I.Dünya Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) 93 Harbi
E) Viyana Kuşatması

SORU 9

I.Balkan Savaşı'nın çıkmasında;
I. Milliyetçilik akımı
II. Reval Görüşmeleri
lll.Panslavist politika
yukarıdakilerden hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?

A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 10

Trablusgarp'a gönderilen gönüllü subaylar, aşağıdaki şıklardan hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Nuri Paşa, Ali Çetinkaya, Mustafa Kemal, Enver Bey
B) İsmet Paşa, Mustafa Kemal, Kazım Karabekir
C) Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy
D) Cemal Paşa, Enver Paşa.Talat Paşa
E) Cemal Paşa, Kazım Karabekir, ismet Paşa

Your response contain errors which are highlighted in red. Please correct them and try again.

Bu testi değerlendiriniz.

Çıkış
YUKARI