Sayfa 1 da/de 1
Süre:
SORU 1

Balkan Savaşlarının başlaması üzerine geçici olarak İtalya'ya bırakılan On iki Ada, aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra resmen Yunanistan'a verilmiştir?

A) Yatla konferansı
B) Paris Konferansı
C) Berlin antlaşması
D) Londra Konferansı
E) Edirne Antlaşması

SORU 2

Uşi Antlaşmasının maddeleri arasında;
I. Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verilecek
II. italya Kapitülasyonların kaldırılması konusunda Osmanlı Devleti'ne yardımcı olacak
III. On iki Ada ve Rodos geçici olarak İtalya'ya verilecek
yukarıdakilerden hangileri yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 3

I. Osmanlı Devleti'nin zayıf durumundan yararlanma
II. Ekonomik açıdan güçlenme isteği
III. İtalya'nın dünya siyasetinde etkili olma düşüncesi

Yukarıdaki etkenler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin çıkmasında rol oynamıştır?

A) Balkan Savaşları
B) Trablusgarp Savaşı
C) 93 Harbi
D) Sedan Savaşı
E) Çanakkale savaşı

SORU 4

I. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin karışık durumundan yararlanarak bağımsızlığını ilan eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arnavutluk
B) Sırbistan
C) Bulgaristan
D) Romanya
E) Karadağ

SORU 5

Balkan Savaşı sonunda Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamamaları, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A) Yunanistan'ın Balkanlarda etkinliğinin artmasında
B) II.Balkan Savaşı'nın başlamasında
C) Osmanlı Devleti'nin Doğu Trakya'dan çekilmesinde
D) Milliyetçi akımların güçlenmesinde
E) Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin son bulmasında

SORU 6

I. Reval Görüşmeleri
II. Osmanlı-Alman yakınlaşması
lll.Viyana Kongresi

Yukarıdakilerden hangileri, İngiltere ile Rusya'nın Balkanlarda ortak hareket etmelerinde etkili olmuştur?

A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, II. Balkan Savaşı'nın sonuçlarından biridir?

A) Osmanlı Devleti'nin Kırklareli ve Edirne'yi geri alması
B) Osmanlı ingiliz yakınlaşmasının başlaması
C) Trablusgarp Savaşı'nın başlaması
D) Uşi Antlaşmasının imzalanması
E) Milletler Cemiyeti'nin kurulması

SORU 8

İtalya, Trablusgarp Savaşı'nı başlatmadan önce;
I. Almanya
II. ingiltere
III. Fransa
devletlerinden hangilerinin onayını aldığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

SORU 9

Balkan Sayaşı'ndan sonra Bulgaristan ile imzalanan İstanbul Antlaşması ile Türk azınlığı,
I. Türkçe öğretim
II. Müftülerini seçme
III. Mülk edinme
haklarından hangilerine sahip olmuşlardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 10

I. İngiltere ile Rusya arasında gerçekleşmiştir.
II. Rusya Balkanlarda serbest bırakılmıştır
III. İkinci Meşrutiyet'in ilanında etkisi olmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milne Raporu
B) Londra Konferansı
C) Reval Görüşmeleri
D) Berlin Antlaşması
E) Paris Konferansı

Your response contain errors which are highlighted in red. Please correct them and try again.

Bu testi değerlendiriniz.

Çıkış
YUKARI