Sayfa 1 da/de 1
Süre:
SORU 1

Uşi Antlaşmasında;
I. On iki Ada ve Rodos
II. Trablusgarp ve Bingazi
III.Kapitülasyonlar
IV.Boğazlar
konularından hangileri ile ilgili bir karar alındığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II, III
E) I, II ve VI

SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı'nın sonuçlan arasında gösterilemez?

A) Libya'nın bağımsızlığını elde etmesi
B) Osmanlıların Kuzey Afrika'daki hakimiyetinin son bulması
C) İtalya'nın Akdeniz'deki hakimiyetinin güçlenmesi
D) Uşi Antlaşmasının imzalanması
E) On iki adanın geçici olarak İtalyanlara verilmesi

SORU 3

Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'a karadan ordu gönderememesinde;
I. Mısır
II. Irak
III. Suriye
yörelerinden hangilerinin işgal altında olmasının etkisi olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II ve III

SORU 4

I. Bulgaristan'da kalan Türklere azınlık statüsü verilmesi
II. Yunanistan'ın Ege adalarını alması
III. Bosna - Hersek'in Osmanlıların elinden çıkması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin gerçekleşmesinde Balkan Savaşları'nın etkisi olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I ve II

SORU 5

I. Balkanlardaki milletlerin Osmanlı Devleti'nden ayrılmaları
II. I.Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerle işbirliği yapmaları
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki fikir akımlarından hangilerinin önemini kaybetmelerinde etkili olmuştur?

A) Osmanlıcılık - İslamcılık
B) Türkçülük - Batıcılık
C) Batıcılık - Turancılık
D) Ümmetçilik - Batıcılık
E) Türkçülük - Ümmetçilik

SORU 6

Çarlık Rusya,Balkanlarda amacına ulaşmak için;
I. Panslavizm politikasını uygulamak
II. Ortodoksları birleştirme siyasetini takip etmek
III. Almanya ile işbirliği yapmak
politikalarından hangilerini takip etmiştir?

A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 7

I. Balkan Savaşı, hangi devletin Osman Devleti'ne saldırmasıyla başlamıştır?

A) Karadağ
B) Yunanistan
C) Sırbistan
D) Bulgaristan
E) Romanya

SORU 8

Balkan savaşları sonunda Bulgaristan'da kalan Türklere azınlık statüsünün verilmesi;
I. İstanbul
II. Atina
III. Bükreş
antlaşmalarından hangilerinin şartları arasında yer almıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II,III

SORU 9

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine On iki ada ve Rodos Adası'nın Yunanistan'ın eline geçmesini önlemek için geçici olarak aşağıdaki devletlerden hangisinin elinde kalmasını istemiştir?

A) Almanya
B) İtalya
C) İngiltere
D) Fransa
E) Rusya

SORU 10

Mustafa Kemal;
I- Trablusgarp Savaşı
II- II.Dünya Savaşı
III- I.Dünya Savaşı
savaşlarından hangilerinde görev yapmıştır?

A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Your response contain errors which are highlighted in red. Please correct them and try again.

Bu testi değerlendiriniz.

Çıkış
YUKARI