Sayfa 1 da/de 1
Süre:
SORU 1

Trablusgarp Savaşı sonunda İtalya,
I. Bingazi
II. Rodos
III. Antalya
yörelerinden hangilerine hakim olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 2

I. Balkan Savaşı sırasında;
I. Edirne
II. Kırklareli
III. İstanbul
yörelerinden hangileri, Bulgaristan tarafından işgal edilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Antlaşması'nın özellikleri arasında gösterilemez?

A) Balkanların haritası yeniden çizilmiştir.
B) Balkanlarda kalan Osmanlı topraklan paylaşılmıştır.
C) Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı geri almıştır.
D) Ege adaları hakkında karar verme yetkisi büyük devletlere verilmiştir
E) Midye-Enez Hattı sınır kabul edilmiştir.

SORU 4

Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan ile imzalanan İstanbul Antlaşması ile:
I. Batı Trakya
II. Kırklareli
III.Dimetokya
yörelerinden hangilerinin Osmanlılara verildiği söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı'nda yenilmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

A) İç isyanların etkisi
B) Osmanlı- Alman ilişkisinin kesilmesi
C) Ordunun siyasete karışması
D) Devletin askeri teknoloji açısından geri olması
E) Osmanlı birliklerinin terhis edilmesi

SORU 6

Balkan Savaşları sonunda Batı Trakya'nın Osmanlı Devleti'nin elinden çıkması;
I. Azınlıklar sorunu
II. Kıbrıs sorunu
III.Ege Kıta sahanlığı
sorunlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız lll
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 7

I. Balkan Savaşı sonunda yapılan Londra Konferansının amaçları arasında;
I. Balkan devletlerinin haritalarını yeniden çizmek
II. İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidara gelmesini sağlamak
III. Rusya'nın Balkanlardaki etkinliğine son vermek
hangisi veya hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 8

Osmanlı Devleti'nin, Trablusgarp Savaşı'ndan sonra;
I. Balkanlar
II. Kuzey Afrika
III. Kafkasya
bölgelerinden hangilerinde hakimiyeti sona ermiştir?

A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 9

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda imzaladığı antlaşmalarla Balkanlarda kalan Türklerin;
I. Eğitim
II. Dini
III. Kültür
haklarından hangilerini güvence altına almıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SORU 10

20. yüzyılın başlarında Rumeli'den Anadolu'ya yoğun göçlerin yaşanmasında:
I. Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarından çekilmesi
II. Bölgede Türklere yapılan baskıların artması
III. Iskan siyasetinin başarılı olması
hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Your response contain errors which are highlighted in red. Please correct them and try again.

Bu testi değerlendiriniz.

Çıkış
YUKARI